NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland maakt nieuwe afspraken over Oostvaarderswold

11 mei 2011

In het recent gepresenteerde coalitieakkoord heeft de provincie Flevoland aangegeven verder te willen met het OostvaardersWold. De provincie is blij dat het Wereld Natuur Fonds en Het Flevo-landschap de komende maanden een consortium tot stand gaan brengen voor de uitvoering van dit nieuwe recreatie- en natuurgebied. Bezien zal worden of het alternatief OostvaardersWold op een efficiŽntere manier kan worden gerealiseerd. Het consortium, met zowel publieke als private partijen, zal binnen zes maanden worden gepresenteerd. Daarbij blijft het eind 2010 vastgestelde provinciaal inpassingsplan de basis.

Provincie Flevoland
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Flevoland vindt het OostvaardersWold als integrale gebiedsontwikkeling cruciaal voor de toekomst van Flevoland. Daarom is gezocht naar een alternatieve manier om het OostvaardersWold te kunnen realiseren.

Met deze nieuwe manier van samenwerken komt de provincie tegemoet aan de wens van het kabinet om maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te betrekken bij natuurontwikkeling en Ėbeheer. Dit leidt tot een bredere (economische) focus en versterking van het draagvlak. De afgelopen maanden heeft staatssecretaris H. Bleker zich meermalen positief uitgesproken over dergelijke vormen van publiek-private samenwerking, zowel in de Tweede Kamer als in de media.

De provincie zal zich de komende maanden ook richten op het afwikkelen van de financieringsafspraken uit het verleden met het ministerie van EL&I.

WNF en Flevo-landschap
WNF en Flevo-landschap hechten vanuit hun respectievelijk internationale en regionale perspectief veel waarde aan de realisatie van het OostvaardersWold.

WNF is bij dit initiatief betrokken vanuit haar internationale expertise en ervaring met publiek-private samenwerking overal ter wereld. Het Wereld Natuur Fonds heeft veel contacten in het bedrijfsleven, zowel in Nederland als daarbuiten, die in het kader van het nieuwe project kunnen worden benut.

Stichting Flevo-landschap is goed verankerd in de regio en kent veel draagvlak bij inwoners en boeren in Flevoland en bij regionale stakeholders en bedrijven. Door inbreng van Flevo-landschap zal een grotere betrokkenheid van particulieren bij het beheer van het alternatief OostvaardersWold bijvoorbeeld meer kans hebben. Het realiseren en instandhouden van een vitaal landschap dat voor mensen volop beleefbaar is, zijn twee belangrijke pijlers voor Het Flevo-landschap.

OostvaardersWold
Het OostvaardersWold wordt een uniek nieuw recreatie- en natuurgebied: een rijk, aaneengesloten natuurgebied met veel mogelijkheden voor recreatie, een trekpleister van (inter)nationaal formaat. Het project biedt ook veel economische en maatschappelijke kansen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de toekomst van Flevoland. Deze goed beleefbare topnatuur verbindt de Oostvaardersplassen met het Horsterwold. Zo ontstaat een gebied van 15.000 hectare waar recreanten volop kunnen genieten van struin-, doe- en kijknatuur en waar planten en dieren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het OostvaardersWold is een cruciale schakel voor de natuurlijke verbinding van de Oostvaardersplassen met de Hoge Veluwe en Duitsland en biedt (seizoens)migratie voor de edelherten. Het recreatie- en natuurgebied ligt prachtig centraal in Nederland, op de flank van de Randstad, wat het goed toegankelijk maakt, niet alleen voor mensen uit de Flevolandse regio, maar uit heel Nederland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet