NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland niet op slot door Natura 2000, maar de deur klemt wel

10 mei 2011

Het is overdreven om te zeggen dat Nederland op slot zit door Natura 2000-regels. Wel is een aantal problemen opgetreden bij de uitvoering van het Natura 2000-beleid, waardoor bepaalde activiteiten (nog) niet mogelijk of lastig te realiseren zijn. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Nederland op slot door Natura 2000’. Onderzoekers van Alterra Wageningen UR interviewden een aantal betrokkenen van organisaties die met Natura 2000 te maken hebben. Het blijkt dat de problemen die voor een ‘Nederland-op-slot-beeld’ zorgen niet voortkomen uit de aard van Europese richtlijnen.

Wetgeving niet toegesneden op natuurgebieden
Betrokken partijen onderschrijven de doelstellingen van de richtlijnen. Ze wijten de problemen die zijn ontstaan vooral aan de manier waarop Nederland de richtlijnen heeft geďnterpreteerd en uitgewerkt in de nationale wetgeving. Het grootste knelpunt is dat de wetgeving niet toegesneden is op de het reilen en zeilen van natuurgebieden. “De Natuurbeschermingswet gaat uit van een juridisch zeer gedetailleerd uitgewerkte vorm van maakbaarheid en zekerheid die ecologisch gezien niet te bieden is”.

Continue belangenstrijd economie versus ecologie
Ook heeft de continue belangenstrijd tussen partijen de discussie over Natura 2000 geen goed gedaan. Doordat de verschillende partijen uitgaan van hun eigen belang (economie versus ecologie) stellen ze zich niet constructief op, terwijl ze zelf vinden dat juist de tegenpartij dat niet doet. Doordat dit debat op het scherpst van de snede wordt gevoerd, ook met en tussen diverse overheden, is een negatief beeld over Natura 2000 ontstaan.

Eerst periode van bezinning, daarna opnieuw discussie
Alle betrokkenen partijen vinden het tijd voor een periode van bezinning, waarbij iedere partij de balans op kan maken en kan reflecteren op de eigen standpunten. Daarna willen de organisaties de discussie hervatten, maar met een schone lei en op een meer constructieve manier dan tot nu toe het geval is geweest.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet