NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming bezorgd over dreigende Europese bezuinigingen op agrarische natuur

24 juni 2011

Vogelbescherming Nederland en BirdLife International waarschuwen dat de bezuinigingen op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van Europa, dramatische gevolgen heeft voor vogels en natuur in het landelijk gebied. De Europese Commissie overweegt om de subsidie voor maatschappelijke diensten door boeren, waaronder agrarisch natuurbeheer, te laten vervallen. Dit zal desastreus zijn voor soorten als de grutto en veldleeuwerik.

De Europese Commissie werkt momenteel aan de hervorming van het Europees Landbouwbeleid (GLB). Het vernieuwde beleid treedt vanaf 2014 in werking. Het GLB kent twee pijlers. Pijler 1, de meest omvangrijke, richt zich momenteel op inkomenssteun aan boeren, zonder publieke waarde. De tweede is er voor maatschappelijke diensten waaronder zorg voor de natuur op het boerenland. Omdat ook de Europese Commissie moet bezuinigingen, wordt er sterk overwogen tweede pijler geheel of gedeeltelijk te schrappen.

BirdLife waar Vogelbescherming deel van uit maakt, maakt zich grote zorgen over dit voorstel. Het budget voor agrarisch natuurbeheer is op dit moment al onvoldoende om de biodiversiteit op het platteland in stand te houden. Vogelsoorten die afhankelijk zijn van het agrarisch gebied gaan in Europa sterk achteruit. Een verdere inperking zou desastreus zijn voor vogels als de grutto, veldleeuwerik en patrijs.

Goed uitgevoerd agrarisch natuurbeheer helpt om de achteruitgang van deze vogels te stoppen. Dat kan alleen als er voldoende geld beschikbaar is. Concentratie van geldstromen op alleen inkomen van boeren zal er aan bijdragen dat er meer vogels en andere natuurwaarden uit Europa verdwijnen. Bezuinigingen op agrarisch natuurbeheer door Europa zal in Nederland extra hard aankomen omdat ze bovenop de enorme bezuinigingen op natuur komen.

BirdLife International, waar Vogelbescherming deel van uit maakt, heeft daarom een brief aan Barroso gestuurd met de oproep om voldoende geld voor het agrarisch natuurbeheer beschikbaar te stellen. Vogelbescherming dringt er bij het ministerie van EL&I op aan om zich in Europa hard te maken voor Pijler twee, en daarmee voor een natuur en vogelrijk Europees platteland. Vogelbescherming gaat er van uit daarbij steun van Staatssecretaris Bleker te krijgen omdat hij grote waarde hecht aan natuurbeheer door boeren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet