NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming dagvaardt Staat over Westerschelde

22 juni 2011

Vandaag heeft Vogelbescherming Nederland de Nederlandse Staat gedagvaard om natuurherstel in de Westerschelde af te dwingen. De minister van E, L & I moet zich verantwoorden voor het nalaten van internationaal overeengekomen en wettelijk vereiste natuurherstelmaatregelen in de Westerschelde. Vogelbescherming komt tot deze uitzonderlijke stap omdat nog verder uitstel van herstelmaatregelen de nekslag voor de getijdennatuur van de Westerschelde zou betekenen. Nu de politiek blijft draaien om onder gemaakte afspraken uit te komen en staatssecretaris Bleker alternatieven heeft gepresenteerd die volstrekt onvoldoende zijn om het natuurherstel in de Westerschelde te garanderen, is voor Vogelbescherming Nederland de maat vol.

Vogelbescherming Nederland vordert in deze civiele procedure onder meer het op korte termijn starten met alle noodzakelijke procedures om de 300 hectare grote Hedwigepolder te kunnen ontpolderen. Bovendien eist Vogelbescherming dat het kabinet uiterlijk op 1 september 2012 alle noodzakelijke besluiten heeft genomen die nodig zijn om ook de tweede 300 hectare ontpoldering in het zoute middengebied van de Westerschelde in gang te zetten. Het totale pakket van 600 hectare natuurherstel door ontpoldering dient zoals afgesproken in de Ontwikkelingsschets 2010 en de Schelde-verdragen met Vlaanderen uiterlijk in december 2014 uitgevoerd te zijn, op straffe van een dwangsom van 3000 euro per dag voor iedere dag dat de Nederlandse staat daarbij in gebreke blijft.

Vogelbescherming Nederland heeft jarenlang constructief meegedacht met alle belanghebbende partijen om binnen een multifunctioneel gebruikte Westerschelde ook het noodzakelijke natuurherstel zo goed mogelijk vorm te geven. Nu echter de gemaakte afspraken eenzijdig niet worden nagekomen, het proces van natuurherstel keer op keer wordt uitgesteld en de natuur in de Westerschelde zienderogen verslechtert, ziet Vogelbescherming Nederland zich genoodzaakt naar de rechter te stappen. Alleen wanneer zeer grote natuurbelangen in het geding zijn, besluit Vogelbescherming Nederland tot zulke stappen. Dat is nu in de Westerschelde het geval. De unieke getijdennatuur van de Westerschelde is van levensbelang voor tienduizenden trekvogels. Door eerdere verdiepingen en inpolderingen is de natuur in de Westerschelde in zo’n rap tempo afgetakeld, dat het nu letterlijk pompen of verzuipen is.

Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming: “Uit alle onderzoeken blijkt dat de natuur in de Westerschelde alleen hersteld kan worden door vergroting van de getijdennatuur door ontpolderen. Vorige kabinetten hebben hier meermaals toe besloten, er zijn handtekeningen onder verdragen met Vlaanderen gezet. Maar uitvoeren, ho maar. Nu deze regering uitstel op uitstel stapelt is voor ons de maat vol.”

Vogelbescherming Nederland denkt dat de rechter zich dit najaar over deze procedure zal buigen. Begin 2012 wordt dan een oordeel van de rechter verwacht.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet