NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herinrichting Veluwerandmeren mag doorgaan

7 juni 2011

De Raad van State heeft besloten dat een deel van de kranswiervelden in de Veluwerandmeren uitgebaggerd mag worden om ruimte te maken voor een nieuwe vaargeul. De provincie Flevoland wil daar in 2011 nog mee beginnen. Kranswiervelden zijn een kwetsbaar en beschermd leefgebied voor kleine zwanen, pijlstaarten en brilduikers. Eén van de belangrijkste gebieden voor kleine zwanen in Europa dreigt nu aangetast te worden. Vogelbescherming is hier, samen met andere organisaties, tegen in beroep gegaan maar dit verzoek tot schorsing is verworpen.
Het uitbaggeren van een nieuwe vaargeul maakt onderdeel uit van het ‘integraal inrichtingsplan Veluwerandmeren’. Hierin zijn maatregelen ten behoeve van recreatie, economie en natuurherstel vastgelegd. De optelsom van schadelijke en natuurherstellende activiteiten is, volgens de Provincie Flevoland, zodanig dat van significante schade geen sprake kan zijn. Vogelbescherming, de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe (VNW) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe (KNNV) zijn het daar niet mee eens en vroegen daarom de Raad van State dit plan te schorsen. Tot onze verbazing besloot de rechter anders.

Dit plan is in overleg met allerlei belangengroepen tot stand gekomen. Ook de VNW, KNNV en Vogelbescherming hebben meegedacht. Wij gaven toen al aan dat de positieve effecten erg onzeker zjin en de economische ontwikkelingen te rooskleurig werden voorgespiegeld. Daarnaast is het plan niet zuiver in de volgorde van de activiteiten: De natuurorganisaties vinden dat eerst natuur duurzaam gecompenseerd moet zijn voordat deze vernietigd mag worden. Het IIVR draait deze zaken om. Nieuwe vestiging van kranswieren kan zo niet worden verzekerd.

De provincie wil in 2011 van start met de uitvoering van het plan. Het uitbaggeren van een vaargeul staat al voor dit voorjaar gepland. Daarbij wordt een deel van de daar aanwezige beschermde kranswiervelden vernietigd. De hiervan afhankelijke vogelsoorten zoals kleine zwaan, pijlstaart en brilduiker kunnen hierdoor in de problemen komen. De Veluwerandmeren zijn namelijk uniek in Europa juist vanwege de beschikbaarheid van een groot oppervlak foerageerbaar kranswier. De kleine zwaan gaat in heel Europa de laatste decennia sterk in aantal achteruit. Ook in Nederland gaat het slecht met de soort. Sinds 1999 verschijnen er elk jaar ongeveer 6% minder kleine zwanen dan het jaar ervoor, met als énige uitzondering de Veluwerandmeren! Met andere woorden: in één van de weinige nog goede kleine zwanengebieden in Europa gaat nu juist een groot deel van het geschikte foerageergebied verloren als er inderdaad gebaggerd wordt.

Helaas heeft de Raad van State de schorsing afgewezen en mag de Provincie van start gaan met de herinrichting van de Veluwerandmeren. Wat in deze uitspraak bijzonder opvalt is dat er ondanks al het bewijs dat Vogelbescherming heeft aangedragen, niet inhoudelijk is gekeken of de Provincie fouten heeft gemaakt. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State concludeert alleen dat er geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de passende beoordeling te grote gebreken vertoont. In de uitspraak is ook te lezen dat effecten zijn uit te sluiten doordat een monitoringsplan voorwaarde is voor de vergunningverlening. Tijdens de zitting werd echter pijnlijk duidelijk dat het monitoringsplan al in maart gereed had moeten zijn en dat er nog geen begin mee was gemaakt. Dat betekent dus dat er niet is voldaan aan de vergunningsvoorwaarden, maar dat de werkzaamheden tóch kunnen gaan beginnen. Vogelbescherming is dan ook erg verbaasd over de afwijzing van haar verzoek tot schorsing en beraadt zich op vervolgstappen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet