NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer wil geen ‘nationale koppen’ op Natura 2000

17 juni 2011

In het VAO met staatssecretaris Bleker van 15 juni maakten de Kamerleden van de coalitiepartijen en PVV duidelijk dat de Nederlandse implementatie van Natura 2000 op geen enkele wijze stringenter mag zijn dan noodzakelijk. Daartoe dienden zij enkele moties in. Zowel de ministeriele aanwijzingen van de Natura 2000 gebieden als de beheerplannen, grotendeels geschreven door provincies, dienen daarop onderzocht te worden. De staatssecretaris heeft zijn bereidheid uitgesproken om aan deze wensen tegemoet te komen.

Concreet vraagt het CDA om een onderzoek van ontwerp-aanwijzingen en beheerplannen naar doelen en maatregelen voor doelen die verder gaan dan het beschermen van habitats en soorten uit bijlagen I en II van de Europese verdragen. De beheerplannen dienen aanvullend onderzocht te worden op watermaatregelen. Uitvoering van de waterdoelen, op het gebied van de Kaderrichtlijn Water, moeten maximaal gebruik maken van de derogatiemogelijkheden tot 2027. Ook de sociaal-economische gevolgen en kosten van de maatregelen in beheerplannen verdienen nog extra aandacht.

Wat met name opvalt is de verwachting die bij de CDA fractie leeft dat er veel van deze ‘koppen’ te vinden zijn en dat veel beheerplannen ingrijpende wijzigingen moeten ondergaan. De staatssecretaris ziet het onderzoek blijkbaar met vertrouwen tegemoet aangezien hij juist verwacht weinig te ontdekken.

Het IPO constateert dat provincies, reeds onder het vorige kabinet, aandacht hebben gevraagd voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Op verzoek van de provincies zijn de aanwijzingsbesluiten, op basis van de eerste ervaringen in de beheerplannen, nog eens grondig bezien. Realistische uitvoering van het Natura 2000 beleid staat dus hoog in het vaandel bij provincies. Het IPO verwacht dan ook, net als de staatssecretaris, weinig overbodige maatregelen aan te treffen. Feit is ook dat de verwachting is dat provincies integraal en gebiedsgericht werken. Indien een beheerplanproces wordt aangewend om integraal gebiedsgericht beleid uit te zetten, dan is dat niet automatisch een ‘nationale kop’ maar kan ook sprake zijn van efficiënt werken.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet