NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming zet stap naar de rechter door

17 juni 2011

Vogelbescherming Nederland houdt vast aan het besluit om de Hedwigepolder te ontpolderen, als onderdeel van natuurherstel in de Westerschelde. De zojuist gepresenteerde alternatieve kabinetsplannen vormen slechts 150 hectare van de afgesproken 600 hectare.

Het zojuist gepresenteerde kabinetsbesluit om de Welzinger- en Schorerpolder bij Vlissingen te ontpolderen, zijn geen alternatief voor de Hedwigepolder. In het beste geval zorgt het voor 150 van de afgesproken 600 hectare natuurherstel. Voor natuurherstel van het estuarium is uitbreiding van het getijdengebied door ontpoldering noodzakelijk.

Daarom is tussen Vlaanderen, Nederland en Europa afgesproken 600 hectare te ontpolderen. De 300 hectare grote Hedwigepolder is daarbij aangewezen als een van de natuurherstelgebieden.

Ook wordt er in het kabinetsplan gesproken over het buitendijks creŽren van slikken en schorren, een voorstel dat eerder is gedaan door de Zeeuwse Waterschappen. Eerdere onderzoeken, o.a. in opdracht van het laatste kabinet Balkenende, toonden echter aan dat dit niet voor natuurherstel zorgt. Sterker nog, deze plannen vergroten juist de problemen in de Westerschelde omdat het de rivier nog smaller maakt. Hierdoor zal het water sneller stromen en hoger opgestuwd worden, waardoor de voor vogels belangrijke slikken zullen verdwijnen.

De Westerschelde is een estuarium: een open verbinding van de rivier met zee, waar zoet en zout water in elkaar overgaan. Deze natuur is uniek en van zeer groot belang voor tienduizenden trekvogels. Door eerdere verdiepingen en inpolderingen heeft de Scheldenatuur hier heel veel te lijden gehad.

Vogelbescherming houdt daarom vast aan haar stap naar de rechter totdat heldere uitvoeringsbesluiten zijn genomen voor de totale 600 hectare afgesproken natuurherstel door ontpoldering. Dit standpunt sluit aan bij de opvattingen van de Vlaamse regering waarmee het Scheldeverdrag is gesloten en bij die van de Europese Commissie. Vogelbescherming vindt dat er nu lang genoeg getreuzeld en vertraagd is en dat natuurherstel in de Westerschelde geen verder uitstel kan hebben. Het valt te vrezen dat dit nieuwe besluit van de regering weer tot verdere onnodige vertraging leidt. Voor Vogelbescherming is dat onacceptabel.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet