NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

WNF, Flevo-landschap en Flevoland ondertekenen intentieverklaring OostvaardersWold

10 juni

Wereld Natuur Fonds, Het Flevo-landschap en provincie Flevoland hebben vandaag in Zeist een Intentieverklaring ondertekend voor het OostvaardersWold. Met dit contract bevestigen de drie partijen formeel de afspraken die zij hebben gemaakt over de samenwerking rond de realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold.

Wereld Natuur Fonds en Flevo-landschap werken het komende half jaar aan het tot stand brengen van een consortium van private en maatschappelijke partijen voor de realisatie van het OostvaardersWold. Zij hebben daarvoor onlangs een kwartiermaker aangesteld.
De provincie wil in die periode de financiŽle afspraken uit het verleden met het Rijk afronden. Volgens de Intentieverklaring moet in november 2011 een consortium in oprichting zijn gevormd.

Handreiking
De drie partijen zien de gemaakte afspraken als een handreiking in de richting van het Rijk. Deze nieuwe manier van samenwerken komt tegemoet aan de wens van het kabinet om maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te betrekken bij natuurontwikkeling en beheer. Dit leidt tot een bredere (economische) focus en versterking van het draagvlak. Ook het feit dat wordt onderzocht of het OostvaardersWold op een efficiŽnter manier kan worden gerealiseerd, zal het Rijk naar verwachting aanspreken.

De Intentieverklaring is namens de provincie Flevoland ondertekend door de nieuwe gedeputeerde voor het OostvaardersWold, Marc Witteman. Directeur Johan van de Gronden heeft getekend namens het Wereld Natuur Fonds en voorzitter Bart Fokkens namens Het Flevo-landschap.

Enthousiaste reacties
De drie partijen zijn enthousiast over deze stap, zoals blijkt uit de reactie van de ondertekenaars:
Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds: Ik ben trots op onze gezamenlijke ambitie. Het OostvaardersWold biedt Nederland straks, samen met de Oostvaardersplassen, een prachtig aaneengesloten natuurgebied met volop kans voor het Nederlands publiek om hiervan te genieten. Het Wereld Natuur Fonds en Flevo-landschap hebben verschillende partijen in het vizier die een belangrijke rol kunnen spelen binnen het consortium. De komende weken vinden de eerste gesprekken plaats.

Bart Fokkens, voorzitter van het bestuur van Het Flevo-landschap: Het betrekken van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij de ontwikkeling en beheer van OostvaardersWold is een goede zaak. Het past bij onze ambitie om natuur, organisaties en mensen met elkaar te verbinden.

Gedeputeerde Marc Witteman: Ik ben blij dat wij zo snel na het aantreden van het nieuwe college deze stap vooruit kunnen zetten. Met het ondertekenen van de Intentieverklaring kunnen de drie samenwerkende partijen nu echt aan de slag. Er ligt de komende maanden nog een flinke klus voor ons, maar wat belangrijk is dat we hebben gezocht naar een oplossingsrichting die past binnen de visie van het nieuwe kabinet. Provincie, Wereld Natuur Fonds en Flevo-landschap werken daarbij vanuit dezelfde visie: het is belangrijk dat het OostvaardersWold er komt, voor de toekomst van de natuur, maar vooral ook voor de inwoners van Flevoland en Nederland als geheel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet