NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Permanente versnelling besluitvorming infrastructuur

7 juni 2011

De besluitvorming over infrastructuur wordt aanzienlijk versneld. Daarbij krijgen omwonenden en andere betrokkenen al in het begin uitgebreid de gelegenheid mee te denken over de beste oplossing voor een knelpunt. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met de fors gewijzigde Tracéwet waarin dit geregeld wordt. “Deze nieuwe wet maakt het mogelijk de recente successen van de snelle aanleg van infrastructuur uit te bouwen. We gaan de gemiddelde doorlooptijd van de besluitvorming voor alle projecten halveren”, aldus de minister.

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Tracéwet introduceert een startbeslissing waarbij de overheid verplicht is aan te geven hoe ze burgers, organisaties en bestuursorganen betrekt bij het proces. In de zogeheten verkenningsfase worden betrokkenen actief benaderd om mee te denken over de beste oplossing voor het knelpunt. De uitgebreide consultatie aan het begin van het proces vergroot de mogelijkheden om wensen van de burgers, bedrijfsleven en bestuurders mee te nemen in het ontwerp. Dat zorgt voor draagvlak en voorkomt vertraging in een later stadium. “De wettelijk verplichte participatie is een van de belangrijkste elementen in het wetsvoorstel. Juist door dit in de eerste fase goed te doen, en goed te luisteren naar de inbreng, kun je het proces in de loop van het traject versnellen. Ervaringen met proefprojecten laten zien dat dit werkt”, aldus minister Schultz van Haegen.

Het wetsvoorstel kent duidelijke beslismomenten waarop niet steeds teruggekomen kan worden. De wet maakt duidelijk welke informatie en middelen er per fase in het besluitvormingsproces nodig zijn om zorgvuldige keuzes te maken. Dit beperkt de onderzoeklast. Schultz van Haegen: “De wet maakt krachtige besluitvorming mogelijk. Na de brede consultatie is het aan de democratisch gekozen organen om een voorkeursbesluit te nemen. Vanaf dat moment is het niet meer nodig om allerlei alternatieven in de lucht te houden.”

In het wetsvoorstel is tenslotte een oplevertoets na afronding van het project opgenomen. Met deze toets wordt nog een keer gecontroleerd of er inderdaad aan de milieunormen wordt voldaan en of er nog extra maatregelen nodig zijn.

De gewijzigde Tracéwet is een uitwerking van het advies “Sneller en beter” van de Commissie Elverding. Minister Schultz van Haegen streeft ernaar dat het wetsvoorstel na behandeling door de Eerste Kamer begin 2012 in werking kan treden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet