NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meerjarenafspraken voor handkokkelvisserij in de Waddenzee

1 juni 2011

Er is een akkoord over een duurzame voortzetting van het handmatig kokkelvissen in de Waddenzee. Dit hebben de Vissersvereniging 'Op Handkracht Verder', de in de 'Coalitie Wadden Natuurlijk' samenwerkende natuurorganisaties, de provincie Fryslân en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) op woensdag 1 juni bereikt.

Het akkoord regelt de continuïteit van het handkokkelen. En het laat zien dat natuur en economie in de Waddenzee goed samen kunnen gaan. De schepen gaan meer verspreid vissen. En men laat altijd een flink percentage kokkels achter voor de vogels. De belangrijkste vogelgebieden worden ontzien. Het akkoord eindigt jarenlange discussies en juridische procedures over de handkokkelvisserij onder de eilanden in de Waddenzee.

Conflicten
In de afgelopen jaren botsten natuurorganisaties en handkokkelvissers over visvergunningen. Natuurorganisaties hebben bezwaar tegen de lokaal sterk geconcentreerde visserij in belangrijke vogelgebieden. Onder meer bij Schiermonnikoog en Ameland. Voor de vissers is een verbod op vissen in jaren met weinig kokkels een probleem voor de bedrijfscontinuïteit. Daarom gaf de provincie in juli 2010 het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ opdracht om alle bij de handkokkelvisserij betrokken partijen bij elkaar te brengen om tot meerjarenafspraken te komen.
Het programma biedt een platform voor gebruikers, natuurorganisaties en overheden om samen natuurherstel in combinatie met duurzaam gebruik in de Waddenzee dichterbij te brengen.

Samenwerken
Met het akkoord ontwikkelden de partijen een nieuwe vorm van visserijbeheer. De Waddenzee wordt in een groot aantal visgebieden verdeeld. Door loting komt er een verdeling van de 31 vergunninghouders over deze gebieden. In jaren met weinig kokkels wordt er minder gevist dan in jaren met veel kokkelbanken. Een aantal gebieden bij Schiermonnikoog, Griend en Ameland worden voortaan niet meer bevist. Dit om de ontwikkeling van ongestoorde kokkelbanken mogelijk te maken. Onderzoek moet uitwijzen welke gevolgen handkokkelvisserij heeft voor de scholekster en de groei van kokkelbanken.

De provincie en het Ministerie van EL&I gaan het akkoord als beleidsregel hanteren bij het verlenen van vergunningen voor de Natuurbeschermingswet en de Visserijwet. Daarnaast gebruiken zij het als basis voor het op te stellen Beheerplan Natura 2000.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet