NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De toestand van natuur en landschap 2010: doorgaan met EHS

31 mei 2011

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijkt hard nodig om te voorkomen dat de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap verder achteruit gaat hollen in Groningen. Dit blijkt uit de vierjaarlijkse monitor naar de toestand van natuur en landschap. Deze toont aan dat door de aanleg van de EHS het met een aantal soorten beter gaat. Vooral in reservaatgebieden (eigendom van particulieren en terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Groninger Landschap). De natuur is daar vaak robuust en de waterhuishouding verbeterd. Deze natuur-gebieden zijn goed bestand tegen verdroging en vermesting. Dat zorgt voor karakteristieke vegetaties. Ook veel vogels weten deze gebieden te vinden. Gedeputeerde Van der Ploeg: “Dergelijke gebieden zijn van groot belang voor de biodiversiteit maar ook voor de aantrekkelijkheid van ons landschap. We willen die gebieden blijven ontwikkelen, maar zijn wel afhankelijk van de Rijksbezuinigingen”. Het agrarisch natuurbeheer blijkt vooral goed te werken voor akkervogels, zoals de Grauwe Kiekendief en de gele kwikstaart. Met name door inzet van brede akkerranden en nestbescherming. Voor zowel akker- als weidevogels begint het Groningse beleid waarin wordt gewerkt met kerngebieden vruchten af te werpen. Maar om de grutto en de veldleeuwerik goed te laten gedijen in Groningen is nog veel inspanning nodig, van zowel agrariërs als natuurorganisaties.

Rijksbezuinigingen
Uit de monitor blijkt dat zonder (goed) beheer kwelders verruigen. Soorten zoals de kluut en visdief zullen verdwijnen. Het peilbeheer optimaliseren rond de meren is belangrijk voor de kwaliteit van het riet. En zonder (goed) beheer zullen bijvoorbeeld ook de zo kenmerkende houtsingels in het Westerkwartier sluimerende wijs vervallen. Van der Ploeg: “Beheer van de EHS maar ook van ons karakteristieke landschap is en wordt belangrijk. Daarvoor is voldoende geld nodig. Dat willen we heel duidelijk maken aan het rijk”. De provincies zijn momenteel in onderhandeling met het rijk over die gelden. Het rijk wil terugkomen op eerdere afspraken en € 600 miljoen bezuinigen voor de jaren 2011- 2013. Ook de jaren daarna zet het rijk in op forse bezuinigingen. “Los van de exacte uitkomst van de onderhandelingen zullen beschikbare middelen de komende jaren in ieder geval effectiever ingezet moeten worden”, aldus gedeputeerde Van der Ploeg.

Natuur en draagvlak
Het natuurbeheer in Groningen boekt resultaat. In de reservaten komen veel kenmerkende soorten voor. In grote lijnen wil de provincie het beleid voortzetten. De provincie gaat verkennen hoe beschikbare middelen effectiever ingezet kunnen worden, dit i.v.m. de rijksbezuinigingen. Bij de verdere ontwikkeling van natuur in Groningen, met name de robuuste EHS, zal veel aandacht zijn voor systeemherstel. Een goede waterhuishouding is belangrijk voor weidevogels, rietland en vegetaties van natte graslanden. Een voorbeeld daarvan is het beekherstelproject in Westerwolde. Inrichten van de EHS en de ontwikkeling van het landschap, vaak in combinatie met bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen en herverkaveling, wil de provincie zoveel mogelijk blijven doen via een streekgerichte benadering. Bij voorkeur door actieve participatie van belanghebbenden en een breed draagvlak onder in- en omwonenden.

Landschap en nieuwe middelen
De monitor laat opnieuw zien dat de schaalvergroting in de landbouw en industrie een negatief effect heeft op natuur- en landschapswaarden en de biodiversiteit. Door intensivering is er minder nest- en schuilgelegenheid en vermindert de beschikbaarheid van voedsel. De uitbreiding van erven met opstallen en mestbassins vraagt om landschappelijke inpassing. Het stimuleren van beplanting van erven en rond bedrijfsgebouwen werkt, maar de ontwikkeling van erfbeplanting vraagt echter tijd om tot volle wasdom te komen en opstallen uit het zicht te onttrekken. Een positieve ontwikkeling is te zien in het aantal herstelde slingertuinen in Oost-Groningen. Om dit soort herstelprojecten en het landschapsonderhoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren gaat de provincie verkennen welke mogelijkheden er zijn voor het genereren van extra middelen zoals gebiedsfondsen en streekrekeningen. Bovendien heeft het college van GS bij aantreden 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld per jaar voor het thema landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet