NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese organisaties slaan handen ineen voor landelijk gebied

8 juli 2011

De Friese Provinciale Commissie voor het landelijk gebied (PCLG) heeft voorstellen gedaan hoe om te gaan met de doelen voor het landelijk gebied in tijden van financiële krapte. Dit met als motto ‘Wát je doet, doe dat goed’. De PCLG is een adviescommissie voor Gedeputeerde Staten met vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Friese Milieu Federatie, LTO Noord, BoerenNatuur, Vereniging van Friese Gemeenten, Het Friesch Grondbezit en de ANWB. De voorstellen zijn gebundeld in het ‘Grien Manifest Fryslân’. De ondertekenaars pleiten onder andere voor focus op bepaalde gebieden en ondersteuning van kansrijke projecten en initiatieven.

De uitgaven en bezuinigingen voor het landelijk gebied hebben voor een belangrijk deel te maken met het aankopen en inrichten van natuur ten behoeve van het netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Andere doelen voor het landelijk gebied liften hierop mee. Het gaat hierbij voornamelijk om doelen op het gebied van landbouw, water, recreatie, en infrastructuur. De kosten die met het voorstel gemoeid zijn, worden geraamd op 7,5 miljoen euro per jaar.

Goed functionerend netwerk van natuurgebieden
Kern van het ‘Grien Manifest Fryslân’ is dat er een afgeslankte maar goed functionerende EHS komt. Binnen een categorie bestaande projecten en gebieden kan de gewenste nieuwe natuur in samenhang met andere doelstellingen worden ontwikkeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om projecten zoals Koningsdiep, Achtkarspelen-Zuid, Bûtenfjild en Beekdal-Linde, waar vaak ook internationale harde verplichtingen gelden, zoals Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water. Ook specifieke natuurparels buiten de integrale projecten moeten volgens de betrokken organisaties worden veiliggesteld. In al deze gebieden moet de aankoop vóór 2018 en de inrichting van de EHS vóór 2022 klaar zijn.

Nieuwe fondsen aanboren
In andere gebieden kan natuur meer vanuit de samenleving ontwikkeld worden: in samenhang met andere doelstellingen en op een alternatieve, minder boekhoudkundige, manier. Deze projecten zijn meer een provinciale dan een nationale financiële verantwoordelijkheid. Ze ontstaan door initiatieven vanuit de streek en worden ondersteund door overheden. Het gaat om projecten die gecombineerd kunnen worden met onderwerpen als duurzaamheid, waterveiligheidsmaatregelen, recreatie, of weidevogels. Naast provinciale cofinanciering kunnen nieuwe fondsen worden aangeboord. Ecologische verbindingen kunnen in plaats van robuust, meer verspreid in de haarvaten van het buitengebied tot stand komen (groen-blauwe dooradering). En met zogenaamde ‘rood-voor-groen’-constructies (verevening van kosten en opbrengsten) of publiek-private afspraken kunnen kwaliteitsarrangementen van de grond komen. Het gaat hier om gebieden als Gaasterland, Drachten en de gebieden waar ecologische verbindingszones gepland waren.

De betrokken partijen zijn in gezamenlijkheid tot dit voorstel gekomen. Het voorstel vraagt nog een verdere uitwerking op gebiedsniveau. Het manifest schept ook verplichtingen, zowel voor de provincie als voor de partijen die ondertekend hebben. De PCLG adviseert de provincie om het manifest nadrukkelijk te betrekken bij haar politieke afwegingen en keuzes en bij de onderhandelingen met de staatssecretaris ten aanzien van de financiële positie van de provincie.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet