NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nog geen overeenstemming over deelakkoord natuur IPO-EL&I

8 juli 2011

Het overleg tussen het IPO en staatssecretaris Henk Bleker over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en de decentralisatie van het beleid voor natuur en landelijk gebied heeft in de afgelopen maanden nog niet geleid tot een akkoord. Dinsdag 5 juli vond een nieuw overleg plaats. Onmiddellijk na het zomerreces is een vervolgoverleg gepland.

In het bestuursakkoord van het kabinet, IPO, UvW en VNG is opgenomen dat er uiterlijk op 15 juni overeenstemming wordt bereikt over een deelakkoord ‘Natuur en landelijk gebied’. Dat is niet gelukt. Het streven is nu om in september overeenstemming te bereiken over de hoofdlijnen van een deelakkoord. Deze hoofdlijnen zullen in de maanden erna worden uitgewerkt in het beoogde deelakkoord.

Het is de bedoeling dat de provincies na decentralisatie verantwoordelijk worden voor de inrichting van het landelijk gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. Het overleg spitst zich toe op sluitende afspraken over de realisatie van een herijkte EHS, structurele financiering van het beheer van de bestaande natuur en de financiering van de Europese verplichtingen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet