NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Limburg trots op veehouderij

30 aug 2011

Gedeputeerden Staten (GS) van Limburg zijn trots op de intensieve veehouderij in Limburg. Deze landbouwsector zorgt voor veel werkgelegenheid en loopt qua duurzame ontwikkelingen voorop. Wel wordt aandacht gevraagd voor de volksgezondheid rondom de bedrijven.

Dat laten GS weten in het kader van de maatschappelijke discussie over verdere schaalvergroting in de intensieve veehouderij. Daarin is het al of niet toelaten van grotere stallen, zogeheten megastallen, onderwerp van gesprek. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft aan gemeenten en provincies gevraagd om tijdens deze discussie even geen nieuwe aanvragen voor megastallen te honoreren. Hij komt eind dit jaar met een beleidsvisie rondom de toekomst van de veehouderij.

GS kiezen in deze discussie voor voortzetting van hun huidige beleid. Dat is de uitvoering van het Reconstructieplan voor Noord- en Midden-Limburg uit 2004. Daarin krijgen zowel landbouw als natuur ruimte voor verdere ontwikkeling. De kwaliteit waaronder de productie in de veehouderij tot stand komt en de locatiekeuze is van groter belang dat de schaalgrootte, zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. De intensieve veehouderij zorgt voor werkgelegenheid in onze provincie en staat aan de top qua duurzaamheid en innovatie. Daar willen we verder mee.
Om hieraan meer sturing te geven is samen met de sector de Innovatieagenda duurzame veehouderij opgesteld. De Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) hebben in de Verklaring van Roermond van 2010 deze ambitie geconcretiseerd in een aantal doelstellingen en maatregelen die in maart jongstleden zijn vastgesteld in een plan van aanpak. De uitvoering hiervan is in volle gang. Nieuwe aanvragen voor grotere stallen met meerdere etages passen volgens GS binnen het Reconstructieplan. In de meeste gevallen is zelfs geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Naar aanleiding van het landelijk onderzoek over mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden heeft de GGD Noord- Limburg de gemeenten ge´nformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Zij heeft het instrument van een zogeheten Gezondheids Effecten Screening aan gemeenten beschikbaar gesteld. In zon onderzoek wordt gekeken wat de gezondheidseffecten van milieubelasting zijn voor omwonenden. Ook wordt momenteel samen met de GGD Noord-Brabant een leidraad ontwikkeld om gevolgen voor de eventuele gezondheid snel zichtbaar te maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet