NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Maatregelen tegen verdroging Haaksbergerveen

22 augustus 2011

Vrijdag 19 augustus heeft gedeputeerde Bert Boerman (Ruimte, water en jeugdzorg) samen met regiodirecteur Piet Winterman van Staatsbosbeheer het officiële startsein gegeven voor de aanpak van de verdroging in natuurgebied het Haaksbergerveen. Zij plaatsten een stuw, waardoor het gebied natter gemaakt wordt en het hoogveen de kans krijgt zich verder te ontwikkelen.

Sense of urgency-gebied
Het Haaksbergerveen is één van de laatste hoogveengebieden van Nederland. Herstelmaatregelen vanaf jaren de jaren zeventig uit de vorige eeuw hebben goed resultaat gehad. Het hoogveen groeit weer. Voor hoogveenherstel is het noodzakelijk om het niveau van het oppervlaktewater nauwkeurig te kunnen regelen en het water zolang mogelijk vast te houden. Het bereiken van het juiste waterpeil is van groot belang voor een goede veengroei. Vanwege de bijzondere natuurwaarden is het gebied aangewezen als sense of urgency-gebied. Dat betekent dat de verdroging voor 2015 moet zijn aangepakt door verbetering van de waterhuishouding.

Stuwen en sloten
Om het waterpeil te kunnen regelen worden in het Haaksbergerveen stuwen geplaatst en worden sloten, die nu nog voor een snelle ontwatering zorgen, gedempt. Verder worden op een oppervlakte van 85 hectare berken gekapt. Daardoor verdampt er minder water uit het gebied en krijgen het hoogveen en andere plantensoorten de kans om zich te ontwikkelen.

Bijdrage van provincie
Ook in de natuurgebieden Engbertsdijksvenen, Stroothuizen en Punthuizen neemt Staatsbosbeheer soortgelijke maatregelen om het water langer vast te houden. Voor deze werkzaamheden heeft de provincie Overijssel een bijdrage van € 166.500 euro verleend uit de Essentgelden in het kader van Investeren in Overijssel.

Pakket watermaatregelen
De maatregelen komen voort uit de Kaderrichtlijn Water en maken deel uit van een groter pakket aan watermaatregelen, dat de provincie in 2009 in de Omgevingsvisie heeft opgenomen. Het Haaksbergerveen is een Natura 2000-gebied. In dat kader wordt voor dit gebied een beheerplan opgesteld. De maatregelen die nu worden genomen dragen bij aan de natuurdoelen voor Natura 2000.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet