NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpak verdroging in natuurgebieden Twente

18 aug 2011

Natuurmonumenten neemt in een vijftal natuurgebieden in Twente maatregelen tegen verdroging. Hiermee worden de natte en vochtige heidetypes in Buurserzand, Duivelshof, Snippert, Roderveld en Witte Veen hersteld.

Zeldzame plantensoorten zoals beenbreek, klokjesgentiaan en pilzeggen profiteren hiervan, maar ook voor vogels en vlinders zoals geelgors en gentiaanblauwtje zijn deze herstelmaatregelen van belang. Voor bezoekers wordt het landschap aantrekkelijker.

Open heide ontwikkelen
Natuurmonumenten streeft in deze Twentse natuurgebieden naar behoud, herstel en de verdere ontwikkeling van een half open heidelandschap met structuurrijke natte tot droge heidevegetaties, jeneverbesstruweel en natuurlijke bossen en bloemrijke hooilanden. Natuurmonumenten streeft ernaar om de heide nat te houden, zodat bezoekers kunnen blijven genieten van de prachtige dopheide en bijzondere klokjesgentiaan.

Plaggen voor nattigheid
De herstelwerkzaamheden bestaan onder meer uit kleinschalig plagwerk. Bij het plaggen wordt de met gras begroeide bovenlaag verwijderd, waardoor de zaden van met name dopheide bloot komen te liggen en deze kunnen kiemen. Daarmee is de kans op herstel van het natte en vochtige heidetype 100%. Naast de plagwerkzaamheden worden stukjes bos verwijderd om plaats te maken voor heide. Met name naaldbos onttrekt veel water uit de bodem en heeft daardoor een nadelig effect op de waterhuishouding.

Mens en dier profiteren
Allerlei dieren en planten profiteren van deze herstelwerkzaamheden. Vogelsoorten als paapje, roodborsttapuit en geelgors komen vooral voor op de vochtige heide in Twente. Het zeldzame gentiaanblauwtje is voor haar voortbestaan zelfs afhankelijk van de natte heide; alleen hier groeit de klokjesgentiaan waarop deze mooie vlinder haar eitjes afzet.

De bezoeker zal het gebied hierdoor anders ervaren. Er ontstaat een open landschap met meer bloeiende dopheide en de bijbehorende zeldzame planten en dieren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet