NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Einde aan een slepende natuurdiscussie met het Rijk

21 september 2011

Vorig jaar oktober verbrak de Staatssecretaris Bleker de bestaande natuurafspraken met Provincies. Er moest een nieuw bestuursakkoord komen. Een jaar lang lag het werk voor natuur nagenoeg stil. Gisteravond is een nieuw bestuursakkoord gesloten. Nu pakt de provincie de nieuwe uitdaging snel op. Onderdeel van de nieuwe afspraak is dat het rijk bevoegdheden naar de provincie overdraagt. Gedeputeerde Johannes Kramer zegt over het akkoord met het rijk: " We kinne no gau mei ús partners fan it Griene Manifest yn petear om te wurkjen oan de takomst."

Gevolgen herijking Ecologische Hoofdstructuur
De herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt afgerond in 2021. We hebben daarmee drie jaar langer de tijd om die natuuropgave af te maken. Toch zal deze herijking gevolgen hebben. Voor welke nieuwe of bestaande natuurgebieden maakt de provincie begin 2012 bekend. De Europese verplichtingen uit bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water of Natura 2000 komen bij het Rijk te liggen.

Niet alle taken naar provincie Fryslân
Johannes Kramer: " Wy hawwe de ambysje om de moaiste provinsje fan Nederlân te bliuwen. Der komme flink wat taken ús kant op. Der sil in knoarre jild by moatte. Allinnich dan kinne we ús opjefte foar bygelyks leefberens, tagonklikens en nasjonale lânskippen yn stân hâlde." Het Rijk geeft niet alles uit handen. Zo pakt zij het agrarisch natuurbeheer zelf op. Dat gebeurt gelukkig wel via de collectieve natuurbeheer. Daar is de Friese inzet tot nu toe ook op gericht geweest. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het akkoord.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet