NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderhandelingsakkoord natuur en landelijk gebied

21 september 2011

Na bijna een jaar onderhandelen is er een onderhandelingsakkoord tussen het rijk en de provincies over het beleid voor natuur en landelijk gebied. Hoofdpunten uit het akkoord is dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) later voltooid wordt (in 2021) en dan kleiner van omvang is dan oorspronkelijk gepland. De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor de herijkte EHS en krijgen daarvoor 100 miljoen extra in het Provinciefonds. Gisteravond is het akkoord namens het IPO getekend door voorzitter Johan Remkes en gedeputeerde Ruud van Heugten en namens het rijk door minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Henk Bleker. Het akkoord is voor goedkeuring voorgelegd aan de provincies en de Tweede Kamer die daar tot 24 december 2011 de tijd voor krijgen.

Belangrijkste punt is dat het beleid voor het landelijk gebied in volle omvang wordt gedecentraliseerd van rijk naar provincies. Het rijk blijft eindverantwoordelijk voor de realisatie van de Europese verplichtingen en doelen. De provinciale verantwoordelijkheid beperkt zich tot de Europese verplichtingen waarvoor het rijk in het akkoord geld beschikbaar heeft gesteld. In 2016 wordt opnieuw beoordeeld welke verdere maatregelen na 2021 nodig zijn. Ook wordt dan bepaald of de beschikbare grond voldoende is om de herijkte EHS te realiseren.

IPO-voorzitter Johan Remkes “Fraai is het niet maar meer zat er niet in. Dit akkoord was het maximaal haalbare met de huidige financiële ruimte van het kabinet . De positie van de provincies wordt door de decentralisatie versterkt ”.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet