NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderhandelingsakkoord tussen Rijk en provincies over natuurbeleid

21 sept 2011

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van verschillende natuurgebieden in Nederland, wordt later voltooid en kleiner van omvang. De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor deze herijkte EHS. Dat zijn de hoofdpunten uit het akkoord dat het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben bereikt.

Internationale verplichtingen
De provincies krijgen 3 jaar langer de tijd dan in het regeerakkoord voorzien om de herijkte EHS te realiseren. Deze zal dan ook niet in 2018, maar in 2021 voltooid zijn. Met het akkoord wordt voldaan aan de internationale verplichtingen op het gebied van natuurbeleid tot 2021 en wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de internationale doelen, met name de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water. In 2016 wordt beoordeeld welke verdere maatregelen nodig zijn om de internationale doelen na 2021 te realiseren.

100 miljoen extra in provinciefonds
De provincies worden vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor de EHS, in 2012 wordt de herijkte EHS al planologisch vastgelegd zodat dan duidelijk is hoe de definitieve grens wordt van de herijkte EHS. Vanaf 2014 krijgen de provincies jaarlijks € 100 miljoen extra in het provinciefonds. Tot die tijd wordt het natuurbeheer van de EHS betaald uit het restant van het Investeringbudget Landelijk Gebied (ILG), dat in 2007 in het leven is geroepen.

Juridische verplichtingen
Het restant uit het ILG, na bezuiniging ongeveer € 1,5 miljard, dient tevens voor financiering van juridische verplichtingen die de provincies zijn aangegaan voor 20 oktober 2010, het moment waarop het proces van de herijking van de EHS begon.

Omvormen tot natuurgebied
De EHS wordt kleiner dan ooit was bedacht, maar de huidige omvang blijft. In plaats van rond de 700.000 hectare zal deze ongeveer 600.000 hectare groot worden. Voor de voltooiing moet nog 17.000 hectare grond worden aangekocht. Daarnaast moet 40.000 hectare nog worden omgevormd tot natuurgebied.

Hoogwaardige natuur
Dat wordt betaald volgens het 'grond voor grond' principe. Het gaat dan om gronden die zijn gekocht met een natuuroogmerk, maar op een geïsoleerde plaats liggen, of nog als natuur moeten worden ingericht, of natuur hebben van een lage kwaliteit. Deze worden verkocht en met de opbrengst worden gronden binnen de grenzen van de herijkte EHS aangekocht of al bestaande gronden omgevormd tot hoogwaardige natuur.

Definitief akkoord
Het gaat om een akkoord tussen het kabinet en een delegatie van de 12 provincies. Pas als alle provinciebesturen met het akkoord hebben ingestemd en het aan de Tweede Kamer is voorgelegd, is er sprake van een definitief decentralisatieakkoord. In het akkoord worden 2 belangrijke doelstellingen van het kabinet gehaald: het natuurbeleid wordt verder gedecentraliseerd en de bezuiniging van € 600 miljoen uit het regeerakkoord wordt gehaald.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet