NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschap zonder ondernemers onbetaalbaar

14 sept 2011

Agrarische ondernemers zijn nodig om het landschap tussen Den Haag en Rotterdam open te houden. De open en groene ruimte, zo dicht bij de stad, is belangrijk voor de twee miljoen bewoners die even weg willen uit de stadse drukte. Gemeenten en provincie zetten zich in om ondernemers de ruimte te geven. Omdat staatssecretaris Bleker over Europees landbouwbeleid en financiële regelingen onderhandelt met Brussel, is hulp van het rijk voor de lange termijn ook belangrijk.

Op 9 september bracht Bleker een werkbezoek aan het gebied, waarbij de bestuurders van gemeenten, provincie en de Land- en Tuinbouworganisatie laten zien waarom dit landschap zo belangrijk is. “Boeren zorgen voor voedsel, landschappelijke kwaliteit en natuur. Daar moeten ze extra voor beloond worden. Zeker in een gebied als dit waar je moet boeren met beperkingen. Ik wil me ervoor inzetten dat in het nieuwe Europese landbouwbeleid extra beloningen komen voor deze agrariërs,” aldus staatssecretaris Bleker na afloop vanhet werkbezoek.

Boeren maken het landschap
Dat de open ruimte in het het gebied tussen Den Haag en Rotterdam niet helemaal is dichtgegroeid komt omdat een groot gedeelte werd beschermd door de reconstructiewet en omdat het als rijksbufferzone was aangewezen. Dat het landschap er nog aantrekkelijk uit ziet is te danken aan de agrariërs die het met kleinschalige veeteelt zo veel mogelijk intact hebben gelaten. Helaas is de toekomst van dit landschap niet gegarandeerd. De reconstructiewet is na 30 jaar afgelopen en het kabinet heeft de rijksbufferzones afgeschaft. Als er geen speciale maatregelen worden getroffen, kunnen de bestaande boeren hun bedrijf niet voortzetten. Dan verdwijnt de koe uit de wei en daarmee ook dit agrarische cultuurveenweide landschap.

Stad en land verbinden
De samenwerkende overheden in de Hof van Delfland – gemeenten, stadsregio’s, waterschap, provincie en rijk - willen het open landschap verbinden met de kust, het Groene Hart en de grote steden. Dat doen ze door de glastuinbouw van de Greenport Westland-Oostland in te passen in de omgeving met corridors voor groen en recreatie.
In de randen om de stad moet worden geďnvesteerd in meer ‘groene’ kwaliteit. Het zijn deze gebieden die de meeste recreanten opvangen en tegenwicht moeten bieden aan de verstedelijking. Meer kwaliteit ontstaat ook met agrarisch natuurbeheer, stadslandbouw en recreatieve routes. Doorgaande routenetwerken maken het landschap beter bereikbaar. Helaas is voor dit alles straks nog weinig geld beschikbaar. De bezuinigingen vragen om harde keuzes die ten koste gaan van de verbinding tussen stad en land.

Zonder ondernemers onbetaalbaar
De glastuinders investeren in hun werklandschap en dragen bij aan een goede inpassing met meer groen en wateropvang. De agrariërs doen dit ook en bovendien: zij maken het landschap met de koe in de wei. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag erkent dit en wil zich er voor inzetten: “Dit zijn onze boeren”. De economie is het resultaat van overheidsinvesteringen met een grote spin-off: ondernemers die een veelvoud hiervan investeren in het gebied en zo de leefbaarheid in stand houden en versterken. Zonder deze ondernemers is het landschap onbetaalbaar.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet