NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Realisatie Akkoord van Utrecht met vernieuwde gebiedsaanpak

28 okt 2011

Het onderhandelingsakkoord met staatssecretaris Bleker biedt voldoende aanknopingspunten om met een aanvullende provinciale bijdrage de afspraken uit het Akkoord van Utrecht tot uitvoering te brengen. De realisatie van ondermeer de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt net als voorheen met de partners in gebiedscommissies ter hand genomen. Om nog slagvaardiger en efficiënter uitvoering te kunnen geven aan de ambities wordt de organisatiestructuur aangepast. Provinciale Staten bespreken het onderhandelingsakkoord en de nieuwe aanpak voor het landelijk gebied in de vergadering van december.

Gedeputeerde Krol is positief over de toekomst van het landelijk gebied. “Het onderhandelingsakkoord met het Rijk geeft ons als provincies volledige verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied. Wij hebben in de afgelopen jaren laten zien dat die verantwoordelijkheid bij ons in goede handen is. Onze aanpak om in gebiedscommissies met onze partners de ambities voor het landelijk gebied waar te maken heeft zijn meerwaarde aangetoond. Het onderhandelingsakkoord biedt voldoende perspectief om, via het bijgestelde programma en met aanvullende provinciale middelen, de afspraken uit het Akkoord van Utrecht te realiseren. Met dit akkoord bereiken we ook een enorme versterking van de provinciale positie op het terrein natuur en landelijk gebied. We worden volledig verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. De regie in het landelijke gebied is daarom ook een van onze kerntaken. “

Onderhandelingsakkoord
Na lang onderhandelen hebben de provincies onlangs een onderhandelingsakkoord bereikt met Minister Donner en Staatssecretaris Bleker. Hoofdpunten uit het akkoord zijn dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) eventueel later mag worden voltooid en dan kleiner van omvang is dan oorspronkelijk gepland. Deze kleinere EHS is door de provincie en haar partners al vastgelegd in het Akkoord van Utrecht. De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor de herijkte EHS en het beheer daarvan en krijgen voor dat laatste gezamenlijk 100 miljoen extra in het Provinciefonds. Het beleid voor het landelijk gebied in volle omvang wordt gedecentraliseerd van rijk naar provincies. Provinciale Staten van alle provincies moeten voor het eind van 2011 instemmen met het akkoord.

Akkoord van Utrecht
In het Akkoord van Utrecht is met alle partners uit het landelijk gebied onder andere afgesproken om tot 2018 nog 1500 hectare EHS te realiseren. Als onderdeel van het onderhandelingsakkoord met het Rijk krijgen de provincies ook gronden tot hun beschikking. Dit zijn belangrijke instrumenten om het Akkoord te realiseren. Er zijn echter ook aanvullende provinciale middelen nodig. In de coalitie is de ambitie groot om de afspraken uit het Akkoord van Utrecht te realiseren.

Succesvolle gebiedsaanpak blijft
Voor de realisatie van het beleid in het landelijk gebied kiest de provincie nog steeds voor de samenwerking met de gebiedspartners in de gebiedscommissies. Het aantal commissies wordt echter teruggebracht. Zo zijn er commissies voor Oost Utrecht en West Utrecht en blijft de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek bestaan. De commissie Stad en Land Utrecht gaat verder als Stuurgroep om het programma voor Recreatie om de Stad af te ronden. Inhoudelijk richt het programma zich naast natuur op landschap, cultuurhistorie, vitale landbouw, recreatie en klimaat en energie. Voor het programma is in totaal 150 miljoen euro gereserveerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet