NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel investeert in natuur en landbouwontwikkeling

9 sept 2011

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen 37,6 miljoen euro bechikbaar om 1100 hectare natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in te richten en de verkaveling van 4800 hectare landbouwgrond te realiseren.

Deelakkoord natuur
In het najaar van 2010 zijn alle landbouw- en natuurontwikkelingen opgeschort naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Bleker, waarin hij heeft aangekondigd dat het Rijk aanzienlijke bezuinigingen doorvoert op de uitvoering van het natuurbeleid. Sindsdien lopen er onderhandelingen tussen provincies en Rijk over een deelakkoord natuur en ligt de natuur- en landbouwontwikkeling stil. De verwachting is dat in de toekomst veel minder rijksgeld beschikbaar is voor natuur, landschap en landbouw.

Niet langer wachten
Gedeputeerde Staten willen niet langer wachten. Met dit voorstel geeft GS uitvoering aan de toezegging uit het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 "De Kracht van Overijssel" om de bestaande en bijgestelde gebiedsprocessen voor de inrichting van het landelijk gebied op een goede manier af te ronden. Gedeputeerde Maij "Door de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk en het stopzetten van landbouw- en natuurontwikkeling weet niemand waar hij aan toe is. Wij willen vooruit en een betrouwbare overheid zijn voor onze partners. We kiezen er nu voor om op de 51 belangrijkste plekken in Overijssel verder te gaan met de natuur- en landbouwontwikkeling.

Naast grote projecten zoals Dalmsholte en Oldematen wordt in het voorstel 500 hectare EHS ingericht door middel van particulier natuurbeheer. Maij: "In Oldematen wordt bijvoorbeeld in samenwerking met Staatsbosbeheer en 120 agrariŽrs 950 hectare gebied ingericht en beheerd door middel van agrarisch natuurbeheer. Agrarische bedrijven kunnen hier hun boterham blijven verdienen, en er ontstaat prachtige agrarische natuur. Die samenwerking tussen natuur en landbouw vinden wij als provincie belangrijk!"

Keuzes maken
Gedeputeerde Staten willen het beschikbare geld zo effectief mogelijk besteden. Dat betekent dat de provincie Overijssel haar geld vooral inzet in projecten waar geen ander geld voor handen is. Gedeputeerde Boerman: "We gaan als provincie niet langer meebetalen aan taken die niet bij ons horen. We kiezen er voor om op die plekken te versnellen waar het belang voor de provincie het grootst is en waar we snel resultaat kunnen boeken". Een van de projecten die mag rekenen op een bijdrage is de Natuurderij bij Deventer. Deze ecologische boerderij draagt straks bij aan het beheer van de uiterwaarden van de IJssel.

Besluitvorming
Dit voorstel van Gedeputeerde Staten wordt op woensdag 12 oktober voor het eerst besproken in statencommissie Inrichting Landelijk Gebied van Provinciale Staten. Op 26 oktober neemt PS een besluit over de investeringen in natuur en landbouwontwikkeling. Na het bereiken van een deelakkoord natuur met staatssecretaris Bleker maken we nadere afspraken over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur, onder meer in relatie tot de actualisering van de omgevingsvisie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet