NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wetterskip Fryslân wil werken aan visie voor veenweidegebied

12 sept 2011

Wetterskip Fryslân wil in nauwe samenwerking met de provincie snel en zorgvuldig werken aan een duidelijke toekomstvisie voor het veenweidegebied in zuidwest Fryslân. In het bestuursprogramma van het bestuur van Wetterskip Fryslân is de langetermijnvisie voor het veenweidegebied een belangrijk speerpunt.

In het veenweidegebied zijn er vanwege de maaivelddaling voortdurende aanpassingen nodig in het waterbeheer. "Om recht te doen aan de verschillende functies van het veenweidegebied is het van belang zorgvuldig de situatie te analyseren om vervolgens te komen tot een plan van aanpak. Hierbij worden de belangen van wonen, landbouw, varen, recreëren en natuur zo goed mogelijk bediend", legt dagelijks bestuurslid Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân uit. Wetterskip Fryslân wil samen met de provincie en belanghebbenden een duidelijke visie ontwikkelen voor de toekomst.

Maandag 19 september bespreekt het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de startnotitie in de gezamenlijke commissievergadering. Wetterskip Fryslân ondersteunt met haar advies het voorstel van Gedeputeerde Staten om in 2012 een visie voor het veenweidegebied op te stellen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet