NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De Europese Commissie stelt nieuw partnerschap tussen Europa en landbouwers voor

12 okt 2011

De Europese Commissie heeft vandaag een ontwerp ingediend voor een hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2013. Dit ontwerp is erop gericht in het hele grondgebied het concurrentievermogen, de duurzaamheid en de verankering van de landbouw te versterken om de Europese burgers een gezonde en kwaliteitsvolle voeding te garanderen, het milieu te beschermen en de plattelandsgebieden te ontwikkelen.

"De Europese Commissie stelt een nieuw partnerschap tussen Europa en zijn landbouwers voor om de uitdagingen op het vlak van voedselzekerheid, duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en groei het hoofd te bieden. De volgende decennia zijn cruciaal om de grondslag te leggen voor een sterke landbouw die met klimaatverandering en internationale concurrentie kan omgaan en tegelijk aan de verwachtingen van de burgers kan voldoen. Europa heeft zijn landbouwers nodig. De landbouwers hebben de steun van Europa nodig. Bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid gaat het om ons voedsel, om de toekomst van meer dan de helft van onze gebieden", aldus Dacian Cioloş, de Europese commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling.

Het hervormde GLB zal het mogelijk maken de innovatie te bevorderen, het concurrentievermogen van de landbouwsector zowel op economisch als op ecologisch vlak te versterken, de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan en de werkgelegenheid en de groei te ondersteunen. Het zal ook een beslissende bijdrage leveren aan de Europa 2020-strategie.

De tien sleutelelementen van de hervorming

1) Doelgerichtere inkomenssteun om de groei en de werkgelegenheid te stimuleren

Om het landbouwpotentieel van de EU beter te valoriseren stelt de Commissie voor het inkomen van de landbouwers op een rechtvaardiger, eenvoudiger en doelgerichter wijze te ondersteunen. De basisinkomenssteun zal uitsluitend aan actieve landbouwers worden toegekend. Vanaf 150 000 euro per bedrijf en per jaar zal deze steun afnemen (degressiviteit) en het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, is 300 000 euro; hierbij wordt rekening gehouden met het aantal banen dat op de bedrijven wordt gecreëerd. Voorts wordt de steun op billijker wijze verdeeld over de landbouwers, de regio's en de lidstaten.

2) Instrumenten voor risicobeheer waarmee sneller kan worden gereageerd en die beter aangepast zijn om het hoofd te bieden aan de nieuwe economische uitdagingen

De volatiliteit van de prijzen is een bedreiging voor het langetermijnconcurrentievermogen van de landbouwsector. De Commissie stelt efficiëntere vangnetten voor waarmee in de meest kwetsbare landbouwbedrijfstakken sneller kan worden gereageerd (particuliere opslag en openbare interventie); daarnaast stelt zij voor de oprichting van verzekeringen en onderlinge fondsen aan te moedigen.

3) Een "groene" betaling om de langetermijnproductiviteit en de ecosystemen te vrijwaren

Om de ecologische duurzaamheid van de landbouwsector te versterken en de inspanningen van de landbouwers kracht bij te zetten stelt de Commissie voor dat 30% van de rechtstreekse betalingen wordt besteed aan praktijken die een optimaal gebruik van de natuurlijke hulpbronnen mogelijk maken. Deze praktijken, die eenvoudig kunnen worden toegepast en vanuit ecologisch standpunt doeltreffend zijn, omvatten diversificatie van de teelten, behoud van blijvend weiland en instandhouding van "ecologische reservoirs" en landschappen.

4) Extra investeringen in onderzoek en innovatie

Om een op concurrentie gerichte kennislandbouw tot stand te brengen stelt de Commissie voor het budget voor onderzoek en innovatie in de landbouw te verdubbelen en ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek in de praktijk worden omgezet in het kader van een nieuw partnerschap voor de innovatie. Deze middelen zullen de kennisoverdracht en de adviesverstrekking aan de landbouwers stimuleren en het mogelijk maken onderzoekprojecten die voor de landbouwers relevant zijn, te ondersteunen door middel van een nauwere samenwerking tussen de landbouwsector en de wetenschappelijke gemeenschap.

5) Een meer concurrentiegerichte en evenwichtiger voedselketen

De landbouw ligt aan de basis van de voedselketen, maar is erg gefragmenteerd en weinig gestructureerd. Om de positie van de landbouwers te verbeteren stelt de Commissie voor steun te verlenen aan producentenorganisaties en brancheorganisaties en korte circuits tussen de producenten en de consumenten op te zetten (zonder al te veel tussenpersonen). Voorts zullen de suikerquota, die aan belang hebben ingeboet, na 2015 niet langer worden toegepast.

6) Aanmoediging van de milieuaanpak in de landbouw

Met de eigenheid van elke streek moet rekening worden gehouden en de nationale, regionale en lokale milieu-initiatieven in de landbouw moeten worden aangemoedigd. Daartoe stelt de Commissie voor dat de instandhouding en het herstel van de ecosystemen en de strijd tegen de klimaatverandering enerzijds en het efficiënte gebruik van de hulpbronnen anderzijds twee van de zes prioriteiten van het beleid voor plattelandsontwikkeling worden.

7) Vergemakkelijking van de vestiging van jonge landbouwers

Twee derde van de landbouwers is ouder dan 55. Om het creëren van banen te bevorderen en de jonge generaties ertoe aan te zetten zich in de landbouwsector te engageren, stelt de Commissie voor een nieuwe vestigingssteun in te stellen waartoe landbouwers van minder dan 40 tijdens de eerste vijf jaar van hun project toegang hebben.

8) Stimulering van de werkgelegenheid op het platteland en van het ondernemerschap

Om de werkgelegenheid en het ondernemerschap aan te zwengelen stelt de Commissie een reeks maatregelen voor die de economische activiteit in de plattelandsgebieden stimuleren en aanzetten tot initiatieven voor plaatselijke ontwikkeling. Zo zal bijvoorbeeld een "starterskit" in het leven worden geroepen om projecten rond micro-ondernemingen te steunen met een financiering van ten hoogste 70 000 euro over een periode van vijf jaar. De plaatselijke LEADER-groepen zullen worden versterkt.

9) Meer aandacht voor kwetsbare gebieden

Om ontvolking tegen te gaan en de rijkdommen van eigen bodem in stand te houden biedt de Commissie de lidstaten de mogelijkheid landbouwers die zich in gebieden met natuurlijke handicaps bevinden, een extra vergoeding te geven. Deze steun komt bovenop de overige steun die reeds in het kader van het beleid voor plattelandsontwikkeling wordt verleend.

10) Een eenvoudiger en efficiënter GLB

Om onnodige administratieve lasten te vermijden stelt de Commissie voor tal van mechanismen van het GLB te vereenvoudigen, met name de randvoorwaarden en de controleregelingen, zonder evenwel aan doeltreffendheid in te boeten. Voorts zal ook de steun aan de kleine landbouwers worden vereenvoudigd. Voor hen zal per jaar een forfaitair bedrag van 500 tot 1 000 euro per bedrijf worden betaald. De overdracht van grond door kleine landbouwers die hun landbouwactiviteit stopzetten, aan andere bedrijven die wensen te herstructureren, zal worden aangemoedigd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet