NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dienst Regelingen verbetert dienstverlening

10 nov 2011

De werkwijze en werkprocessen van de Dienst Regelingen (DR), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), zullen worden verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van EL&I in een brief aan de Tweede Kamer.

De verbeteringen zijn gebaseerd op het aan hem aangeboden advies van de heren Blauw en Korff onder de titel "DR tot uw dienst". Het advies bevat voorstellen om tot verbeteringen te komen die volgens de adviseurs noodzakelijk zijn om tot een adequate, klantvriendelijke en efficiŽnte uitvoering door DR te komen.

Werkprocessen verbeteren
Het advies biedt volgens de staatssecretaris goede aanknopingspunten om de werkprocessen van DR en de relatie met de sector te verbeteren. De aanbevelingen variŽren van operationele adviezen voor de uitvoeringspraktijk tot beleidsadviezen op provinciaal, nationaal en Europees niveau.

In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat hij de adviezen op hoofdlijnen overneemt en verbeteringen al zoveel mogelijk in 2012 invoert.

Enkele van de adviezen van Blauw en Korff en de reactie van de staatssecretaris daarop:

Perceelsregistratie
Met betrekking tot de perceelsregistratie constateren de adviseurs dat veel tijd en energie zit in marginale correcties. De staatssecretaris noemt hun suggestie om een meetmarge te introduceren interessant, ook met het oog op de omvorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013. Voor de uitwerking is wel afstemming met de Europese Commissie nodig.

Beschikken op bezwaar
De staatssecretaris neemt de aanbevelingen uit het advies over tijdig beschikken op bezwaar over en steunt DR in haar ambitie om als organisatie het predicaat "Bewijs van Goede Dienst" te verkrijgen.

Bedrijfstoeslagregeling
Snelle uitbetaling op grond van de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) is een belangrijke voorwaarde om de relatie tussen de agrosector en DR te verbeteren. Verschillende adviezen in het rapport dragen bij aan snellere uitbetaling. De staatssecretaris wil deze al zoveel mogelijk in 2012 implementeren. Zo zal het aanvraagformulier in de Gecombineerde Data-Inwinning (GDI) zoveel mogelijk vooringevuld beschikbaar worden gesteld. Ook wordt een signaleringsfunctie ontwikkeld die helpt voorkomen dat meerdere aanvragers hetzelfde perceel claimen voor de BTR.

Sancties
Boetes, kortingen en verlagingen van steunbetalingen kunnen een enorme impact hebben op individuele ondernemers. De randvoorwaardenkorting wordt door de sector ervaren als disproportioneel en als dubbele bestraffing. De staatssecretaris onderschrijft de bevinding van de adviseurs dat de EU-voorschriften op dit punt zeer strikt zijn. Maar conform de adviezen zal de staatssecretaris de communicatie over de randvoorwaarden en rond voorgenomen sanctionering verbeteren. Ook zal hij zich bij de Europese Commissie blijven inzetten voor een eenvoudig en proportioneel sanctiebeleid onder het GLB na 2013.

Natuursubsidies
De adviseurs constateren dat de natuursubsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer complex is, zowel voor de aanvrager als voor DR. De uitvoeringskosten zijn daardoor hoog. Ze doen een aantal suggesties voor vereenvoudiging, waaronder het verhogen van de subsidiedrempel van 200 naar 1000 Euro voor nieuwe subsidieaanvragen. Staatssecretaris Bleker noemt de suggesties steekhoudend, maar geeft in zijn Kamerbrief aan dat het aan de provincies is om de adviezen op dit punt te vertalen in concrete maatregelen. Hij zal het advies aan de provincies toesturen en een gesprek hierover organiseren.

Landbouwtelling
De adviseurs hebben berekend dat iedere minuut invultijd voor de Landbouwtelling gelijkstaat aan ťťn manjaar administratieve lasten. Ze stellen daarom voor tot een vermindering van het aantal vragen voor de Landbouwtelling te komen door het schrappen van vragen en het inwinnen van informatie bij andere partijen dan de landbouwer zelf. De staatssecretaris gaat op korte termijn in gesprek met betrokken partijen, zoals het CBS, om zo snel tot een lastenverlichting te komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet