NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Noord-Holland: instemmen met natuurakkoord Rijk en provincies

14 nov 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen aan Provinciale Staten voor in te stemmen met het onderhandelingsakkoord tussen de provincies en het Rijk over het natuurbeleid. Gedeputeerde Bond: “We hebben lang en moeizaam onderhandeld met staatssecretaris Bleker, meer zit er gewoon niet in.” Provinciale Staten spreken zich op 12 december uit over het akkoord.

Na bijna een jaar onderhandelen kwamen het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in september 2011 tot een akkoord over de forse rijksbezuinigingen en de decentralisatie van taken op het gebied van natuur, recreatie en landschap. Alle provincies hebben tot 24 december de tijd om te besluiten of ze in kunnen stemmen met het akkoord. Pas als alle provinciebesturen en de Tweede Kamer met het akkoord hebben ingestemd, is er sprake van een definitief decentralisatieakkoord.

Kern akkoord
In het onderhandelingsakkoord dat nu op tafel ligt, decentraliseert het Rijk vrijwel volledig haar taken en verantwoordelijkheden naar de provincies. Het akkoord gaat uit van een kleinere Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel krijgen de provincies drie jaar langer (tot 2021) de tijd om de herijkte EHS te realiseren. Bleker wilde de provincies in eerste instantie ook verantwoordelijk maken voor het halen van Europese natuurdoelstellingen. Dat plan is van de baan. De provincies krijgen de beschikking over gronden van het Rijk, om zo verder te werken aan de EHS. Het akkoord biedt echter nog geen oplossing voor de tekorten voor het beheer van natuurgebieden. Ook trekt het Rijk de budgetten in voor de Nationale Landschappen, Nationale Parken en Recreatie om de Stad (RodS). Noord-Holland telt vier Nationale Landschappen en twee Nationale Parken. Voorbeelden van RodS-projecten zijn de Tuinen van West in Amsterdam en de Omzoom in Zaanstad.

Gemengde gevoelens
Gedeputeerde Bond kijkt met gemengde gevoelens naar het akkoord. “Het is goed dat de provincies de regie over het landelijk gebied krijgen. Dat is grote winst. Maar het akkoord betekent ook een flinke bezuiniging op het beleid voor het landelijk gebied. Dit onderhandelingsresultaat is naar mijn overtuiging echter het maximaal haalbare, waarbij aan veel van de onderhandelingspunten die voor Noord-Holland belangrijk waren, is tegemoet gekomen.” De gedeputeerde is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. “Onze partners in het landelijk gebied zitten al ruim een jaar in onzekerheid. Nu is er licht aan het einde van de tunnel, al moeten we natuurlijk eerst het oordeel afwachten van Provinciale Staten.” De Statencommissie van Ruimte & Milieu buigt zich op 24 november over het akkoord. Tijdens de Statenvergadering van 12 december nemen Provinciale Staten een definitief besluit.

Nieuwe agenda Landelijk gebied
Vooruitlopend op de aangekondigde Rijksbezuinigingen is de provincie een traject gestart om tot een nieuwe Agenda Natuur, Recreatie en Landschap te komen. De samenwerkingspartners uit het landelijk gebied worden nauw bij dit proces betrokken. Gedeputeerde Bond: “Door de Rijksbezuinigingen worden we gedwongen om onze ambities opnieuw te bepalen en het beschikbare budget te herverdelen. De provincie wil blijven investeren in groen op de kaart, maar we kunnen niet volledig in het gat van het Rijk springen. Minder geld betekent dat we keuzes moeten maken en naar nieuwe oplossingrichtingen moeten zoeken.” De nieuwe Agenda Natuur, Recreatie en Landschap zal naar verwachting medio 2012 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Dan is er ook meer duidelijkheid over welke projecten in het landelijk gebied alsnog door kunnen gaan, al dan niet in aangepaste vorm.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet