NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor Friese boeren, maar niet te gek

2 nov 2011

Als melkveehouders groter willen groeien, dan moet dat kunnen. Dat is wat het college van Gedeputeerde Staten van Friesland betreft de uitkomst van de heroverweging grootschalige veehouderij. Wel moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De inpassing van het uit te breiden bedrijf moet via de Nije Pleats methode gebeuren. De melkveehouderij moet plaatsgebonden zijn. En het bedrijf mag geen groter bouwvlak hebben dan 3 ha. Alleen in bijzondere gevallen kan het college van GS een uitzondering maken. Als Provinciale Staten er in december ook mee instemmen, kunnen boeren weer verder met hun uitbreidingsplannen.

Vraagtekens bij uitbreiding
In april 2011 vroeg de provincie aan gemeenten om tijdelijk niet mee te werken aan grootschalige uitbreidingen van melkveehouderijen. Ook volgens het coalitieakkoord moest het provinciale beleid voor grootschalige veehouderij tegen het licht worden gehouden. In de periode tussen april en nu hebben we diverse onderzoeken gedaan. En veel belanghebbenden geraadpleegd.

Heroverweging
Gedeputeerde Hans Konst; " It is wol dúdlik wurden dat boeren grutter groeie kinne moatte. Der is elkenien it oer iens. Litte we dat dan ferantwurde tastean. Mei each foar de kwaliteit foar it lânskip. En mei each foar de sektor." Deze heroverweging heeft vooralsnog alleen betrekking op de melkveehouderij. Daar was de vraag voor nieuw beleid ook het grootst. Ten aanzien van de intensieve veehouderij zal worden aangesloten op de Rijksvisie. Deze heroverweging volgt dus later.

Intrekken tijdelijke maatregelen
Als Provinciale Staten instemmen met het nieuwe beleid dan kunnen de tijdelijke maatregelen worden ingetrokken. Het nieuwe beleid komt in de Verordening Romte Fryslân.

.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet