NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ganzen-7 tegen openen jacht op smient en ganzen

5 nov 2011

De in de Ganzen-7 verenigde natuur- en landbouworganisaties roepen staatssecretaris Henk Bleker op om zijn voorstel voor de nieuwe natuurwet te wijzigen. De zeven organisaties dringen er in een brief bij de staatssecretaris op aan om de jacht op ganzen en smienten niet vrij te geven. Door ganzen en smienten op de jachtlijst te plaatsen, frustreert hij het akkoord "Ganzenland-Nederland", en daarmee het beoogde evenwicht tussen gastvrijheid bieden aan ganzen en het voorkomen van onevenredige schade.

In mei bereikten de zeven organisaties overeenstemming over dit akkoord. Zij zorgen daarmee voor een breed maatschappelijk draagvlak voor een gezamenlijke ganzenaanpak in Nederland. Kern van de afspraken is de ganzenschade terug te brengen tot het niveau van 2005 door een flinke reductie van het aantal grauwe ganzen in de zomer en geen afschot van dieren in de winter. Het akkoord kwam tot stand na het overbruggen van grote inhoudelijke verschillen, en is wat de partijen betreft één en ondeelbaar. Er kunnen geen elementen naar willekeur uit worden gelicht. Het maatschappelijke draagvlak voor de aanpak van de ganzenproblematiek dreigt verloren te gaan als ganzen in de winter op de jachtlijst komen te staan, zoals nu in het voorstel voor de nieuwe Natuurwet staat. De Ganzen-7 verzoeken de staatssecretaris in hun brief dan ook om als eerste en belangrijkste stap grauwe gans, kolgans en smient uit de jachtlijst te verwijderen.

De Ganzen-7 bestaat uit Natuurmonumenten, De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet