NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ijsselsprong in gewijzigde opzet verder

2 nov 2011

Provincie Gelderland, Waterschap Veluwe, de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen en het rijk zijn het eens geworden over een vernieuwde invulling van de gebiedsontwikkeling.

In de afgelopen twee jaar heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, die een herbezinning op (het tempo van) de gebiedsontwikkeling nodig maakten. Zo heeft de woningmarkt zich de afgelopen tijd anders ontwikkeld dan in 2009 werd voorzien. Er is aanzienlijk minder vraag naar nieuwe woningen. Voor nieuwe natuur is veel minder geld beschikbaar. De noodzaak tot de aanleg van een rondweg rond de wijk De Hoven is onverminderd. Tot slot blijkt uit nader onderzoek van het Deltaprogramma Rivieren dat er naast de dijkterugleggingen bij Cortenoever en Voorsterklei, op de lange termijn meer maatregelen nodig zullen zijn dan de buitendijkse geul die in de Tichelbeeksewaard voorzien is.

In de Bestuurlijke Begeleidingscommissie, bestaande uit bestuurders van de betrokken besturen is onder voorzitterschap van gedeputeerde Markink een herijking van het bestaande programma gestart.

Belangrijkste conclusie is dat alle bestuurders, ondanks de gewijzigde omstandigheden, de noodzaak en samenhang van een integrale aanpak van de verschillende onderdelen blijven onderschrijven.

Wijzigingen behelzen onder andere het omzetten van het in de maak zijnde Masterplan Middengebied naar een ontwikkelvisie voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. De oorspronkelijke ambitie voor grootschalige woningbouw wordt verlaten. In plaats van deze woningbouw komt de focus meer te liggen op versterking en vitalisering van de leefbaarheid in De Hoven. Voor groen gaat de ambitie omlaag, waarbij meer samenwerking met de landbouwsector gezocht zal worden. Ook krijgen recreatieve mogelijkheden meer aandacht. Op het gebied van verkeer zal voortvarend gewerkt gaan worden aan de realisering van een rondweg om De Hoven. Op korte termijn zal in overleg met het ministerie van I&M gestart worden met de verkenningsfase. Eerder al besloot GS dat een rondweg geen belemmering zou vormen voor toekomstige maatregelen op het gebied van hoogwater.
De bedoeling van de BBC is om alle nieuwe inzichten in de ontwikkelvisie op te nemen en die in de eerste helft van 2012 te laten accorderen door de betrokken gemeenteraden, het waterschapsbestuur en PS.

Tot slot willen de bestuurders de eerder toegezegde 20 miljoen (Nota Ruimtemiddelen) inzetten voor maatregelen die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit in het middengebied van de IJsselsprong, bijvoorbeeld de omgeving van het bruggenhoofd van de oude IJsselbrug en de verkeersknoop. Hierbij zal ook aandacht zijn voor eventuele toekomstige maatregelen voor waterveiligheid. De uitvoering van deze maatregelen start voor 2015. De feitelijke werkzaamheden aan de Tichelbeeksewaard krijgen een gefaseerde uitvoering.

Aan de slag
Jan Markink, voorzitter van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie, is blij met het resultaat: Het is een belangrijke stap vooruit. Het is beter snel te reageren op gewijzigde omstandigheden, dat houdt de vaart erin en voorkomt latere teleurstellingen. Door nu te kiezen voor een realistische koers vergroten we de kans op een succes. En we spelen in op de inbreng van bewoners zoals we hebben gehoord op de bijpraatavond in mei van dit jaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet