NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groenplan voor Akkrum en Nes

2 dec 2011

Akkrum-Oost en Nes komen met een ‘groenplan'. Het gaat om een totaalplan van groene elementen zoals bomen, struiken, hagen en fruitbomen. Ook de inrichting van parken, straten, bankjes en speelvoorzieningen is hier onderdeel van. Landschapsbeheer Friesland is de trekker van dit ‘Doarpen yn't Grien' project. De organisatie vroeg hiervoor subsidie aan bij de provincie via Plattelânsprojekten.

Groencommissie
De aanleiding voor dit project is de nieuwe dorpsvisie van Akkrum-Nes. Daarin vragen de dorpen aandacht voor openbaar groen. Ook willen de dorpen de vervuiling van de openbare ruimte aanpakken. Dorpsbewoners vormen een groencommissie. Deze commissie maakt het groenplan. Landschapsbeheer Friesland werkt samen met de groencommissie het plan verder uit. Tijdens de ontwikkeling van het plan is er afstemming met verschillende partijen, zoals de gemeente en terreineigenaren. De groencommissie en Landschapsbeheer Friesland presenteren het plan vervolgens aan alle dorpsbewoners. Deze kunnen reageren op het plan. Met de inbreng van de bewoners stelt de Dorpsbelangenvereniging het groenplan vast.

‘Belutsen'
"Sels wurkje oan it moaier meitsjen fan jo doarp. Dat is de kręft fan ditsoarte projekten.", vindt Hans Konst, gebiedsgedeputeerde Noardwest Fryslân. "Minsken binne belutsen en litte hjirmei sjen dat se der ek foar yn aksje komme wolle."

Uitvoering
De dorpsbewoners helpen Landschapsbeheer Friesland bij de uitvoering. Landschapsbeheer organiseert een aantal werkdagen waarbij de bewoners helpen met groen aanplanten. Landschapsbeheer en de gemeente zorgen daarbij voor de voorbereiding, gereedschap en begeleiding. Wanneer mogelijk voeren plaatselijke ondernemers grotere werkzaamheden uit, zoals het graven van een poel of de aanleg van wandelpaden.

Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Noardwest Fryslân beoordeelt het project positief. Landschapsbeheer Friesland kan een subsidiebedrag van € 21.166 verwachten. De totale kosten van het project zijn € 42.333.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet