NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer wil integrale uitvoering ganzenakkoord

22 dec 2011

Bij de stemmingen vlak voor de aanvang van het Kerstreces bleek er in de Tweede Kamer een meerderheid voor het integraal uitvoeren van het gezamenlijk voorstel over het ganzenbeheer van zeven maatschappelijke partijen (Ganzen 7), waaronder Vogelbescherming en LTO. Hoeveel dit gaat kosten is niet duidelijk en wordt op korte termijn door rijk, IPO en G7 onderzocht. In het onderhandelingsakkoord natuur is daar niet voor gereserveerd. Staatssecretaris Bleker gaat beoordelen of sommige maatregelen sneller kunnen worden genomen om de schade al komende zomer te verminderen. Provincies worden daarbij betrokken, omdat zij verantwoordelijk worden voor, in de woorden van Bleker, 99 procent van het ganzenbeleid.

Het voorstel van de G7 richt zich op het toekomstig ganzenbeheer in Nederland en wil een gerichte beperking van de populatie door enerzijds bescherming en anderzijds beperking van de schade die deze dieren veroorzaken in natuurgebieden en op agrarische percelen. Provincies zijn verantwoordelijk voor het verlenen van ontheffingen voor beheer en schadebestrijding en worden volgens het onderhandelingsakkoord natuur ook verantwoordelijk voor het verlenen van schadetegemoetkomingen. Deze taak ligt nu bij het Faunafonds.

Ganzen-7 gaat er vanuit dat de omvang van de populatie in de zomermaanden te hoog is en te snel groeit, waardoor er te veel schade ontstaat. Vergassen wordt gezien als een noodzakelijk middel om dit doel te bereiken. De Kamer is daar kritisch over en de PVV zal pas met gebruik van vergassing instemmen als Vogelbescherming en een onafhankelijke specialistische dodingexpert hierover positief adviseren. Staatssecretaris Bleker zegde toe dit advies aan te vragen.

De Kamer is, net als het IPO, niet gelukkig met het voornemen van de staatssecretaris om de jacht op ganzen landelijk open te stellen. Bleker heeft dit opgenomen in het ontwerp wetsvoorstel natuur. Provincies vinden dat daarmee de provinciale verantwoordelijkheid wordt doorkruist. De Kamer steunde een motie van de Partij voor de Dieren die uitspreekt af te zien van landelijke openstelling. Bleker beloofde de Kamer om het wetsvoorstel aan te passen. Hij wil het mogelijk maken dat jacht tijdelijk en lokaal gesloten kan worden voor het ganzenbeleid en dat provincies hierin een beslissingsbevoegdheid krijgen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet