NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

PAS kan verder, aanwijzingen Natura 2000 nog niet

22 dec 2011

Woensdag 21 december spraken de staatssecretarissen Bleker en Atsma met de Tweede Kamer over Natura 2000 en de programmatische aanpak voor de stikstofproblematiek in de vergunningverlening voor de Nb-wet (PAS). Mede namens het IPO kon staatssecretaris Bleker aangeven dat er vertrouwen is in de systematiek van de PAS. De Kamer weersprak dit niet. Wel wil de VVD het definitieve akkoord tussen rijk en LTO over aanvullende generieke emissiebeperkende maatregelen eerst nog in een Kamerdebat behandelen voordat zij groen licht geeft aan de PAS. Dit akkoord wordt, zo legt Bleker uit, op dit moment nog nader uitgewerkt. Verder is de Kamer kritisch over het effect van de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op de ruimte die er voor de agrarische sector voor uitbreidingsinvesteringen overblijft. Voor 1 april 2012 moet het systeem van de PAS definitief worden vastgesteld door rijk en provincies. Dit is een wettelijke deadline. Begin 2012 zal staatssecretaris Bleker de PAS voorleggen voor advies aan de Raad van State.

Het IPO heeft maandag in een brief aan staatssecretaris Bleker en de Tweede Kamer zorgen geuit over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de door de PAS opgelegde maatregelen. Vanwege de rijksbezuinigingen op natuur, zoals die ook in het onderhandelingsakkoord natuur zijn opgenomen, is het onzeker of alle maatregelen wel gedekt zijn. De gevolgen van de herijking van de EHS zijn nog onduidelijk en bij de hydrologische maatregelen ligt er zeker nog een tekort. Ook is onzeker of het akkoord daadwerkelijk alle internationale verplichtingen, zoals voor Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water, dekt. De provincies zullen het komend half jaar, onder meer in samenwerking met waterschappen, deze analyse uitvoeren. Pas nadat er voldoende zekerheid is over de haalbaarheid en betaalbaarheid kan de PAS materieel in werking treden voor de afzonderlijke gebieden. De Kamer deelt deze zorgen.

De Tweede Kamer worstelt met de definitieve aanwijzingen van de Natura 2000-gebieden. Enerzijds is er de behoefte om snelheid te maken, omdat dit leidt tot duidelijkheid. Anderzijds bestaat de angst om besluiten te nemen, waarvan de gevolgen nog niet volledig overzien kunnen worden. Met name CDA en VVD leggen de koppeling met de PAS, en de daarin ook door het IPO gesignaleerde onzekerheden. Het gevolg hiervan is dat staatssecretaris Bleker, op uitdrukkelijk verzoek van Ger Koopmans (CDA), moest toezeggen om in ieder geval tot eind januari geen nieuwe aanwijzingen definitief te maken. Eind januari zal de tweede termijn van dit debat plaatsvinden.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet