NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord beschermt zeenatuur

14 dec 2011

Dinsdag 13 december zette Natuurmonumenten haar handtekening onder het eerste akkoord dat zeenatuur een eigen plek geeft in de Noordzee.

Een deel van de Nederlandse kustzone wordt visserijvrij, zodat de natuur de rust krijgt om zich te herstellen van intensieve visserij. In andere gebieden geldt een verbod op visserij die de bodem beschadigt. Dat verbod wordt geleidelijk uitgebreid.

Kustgebied
Dat staat in het akkoord Visserijmaatregelen Beschermde Gebieden (VIBEG) dat vandaag is ondertekend door natuurbeschermingsorganisaties, de visserijsector en staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De beschermde kustzone loopt van Bergen in Noord-Holland, langs de noordkant van de Waddeneilanden tot aan de Duitse grens. Daarnaast krijgt een grote zandbank voor de Zeeuwse kust, de Vlakte van de Raan tegen de Belgische grens, betere bescherming.

Samen
‘Het akkoord laat zien dat overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties samen tot een goed akkoord kunnen komen, met duurzaamheid als uitgangspunt,’ vertelt een tevreden regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten. ‘Deze constructieve samenwerking staat haaks op de aanpak van de staatssecretaris aan de vaste wal. Daar laat hij natuur- en landbouworganisaties met groene akkoorden in de kou staan.

Natura 2000
Het zijn de eerste maatregelen voor natuurbehoud op zee. Het gaat om delen van de Europese Natura2000-zeegebieden. Natuurmonumenten beschouwt het Vibeg-akkoord als een eerste stap op weg naar een effectieve natuurbescherming van de Noordzee en een duurzamere visserij. Voor natuurrijke delen op volle zee, zoals de Klaverbank en Doggerbank volgen in 2012 beschermende maatregelen.

Bruinvissen en zeehonden
De beschermde kustgebieden bestaan grotendeels uit zandbanken die permanent onder water staan. Het zijn de kraamkamers voor het leven in zee. De zandbanken zijn essentieel voor visbestanden en belangrijk voor beschermde diersoorten, zoals de zeekoet en eidereend, bruinvissen en de gewone en grijze zeehond.

Duurzame visserij
Door intensieve visserij voor de Nederlandse kust is de natuur in die gebieden er slecht aan toe. Vissers gebruiken voor het vangen van tong en schol traditioneel zwaar vistuig die ze over de bodem slepen, de zogenoemde boomkor met wekkerkettingen. Het voortdurend omwoelen van de zeebodem veroorzaakt ernstige verstoring van het leven in zee en voorkomt dat visbestanden zich kunnen herstellen. Het Vibeg-akkoord is voor de visserijsector een belangrijke stap naar een duurzame visserij op de Noordzee.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet