NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO kritisch over wetsvoorstel Natuur

14 dec 2011

Het IPO heeft veel kritiek op het wetsvoorstel Natuur dat staatssecretaris Bleker om advies aan de provincies heeft voorgelegd. In een brief aan de staatssecretaris geeft het IPO aan dat het wetsvoorstel Natuur niet in overeenstemming is met het uitgangspunt van een doelmatige en duidelijke verdeling van bevoegdheden tussen rijk en provincies.

Het onderhandelingsakkoord over de decentralisatie van het natuurbeleid moet daarbij volgens het IPO leidend zijn. Ook hier wijkt het wetsvoorstel af van het onderhandelingsakkoord. Het wetsvoorstel zal eveneens moeten worden aangepast voor de nadere afspraken die het kabinet en het IPO op 7 december over het onderhandelingsakkoord hebben gemaakt.

Het wetsvoorstel leidt tot onnodige bestuurlijke drukte. Het meest in het oog springende voorbeeld is dat provincies verantwoordelijk zijn voor schadebestrijding en het betalen van vergoedingen voor schade aan landbouwgewassen, maar dat het rijk bevoegd wordt voor het openen van de jacht op schadeveroorzakende dieren als gans en zwijn.

Het ontwerp wetsvoorstel maakt het provincies moeilijker om de vergunningverlening voor Natura 2000 gebieden effectief uit te voeren. In de wens van het rijk om ‘nationale koppen’ (regels bovenop Europese verplichtingen) te saneren komt in het ontwerp wetsvoorstel de verslechteringstoets en vergunningplicht voor een deel te vervallen. Provincies wordt daarmee de mogelijkheid ontnomen om vooraf bij te sturen en te adviseren. Het effect is meer achteraf corrigerend optreden, met als gevolg meer (rechts)onzekerheid bij initiatiefnemers en juist geen verlichting van regeldruk.

Het ontwerp wetsvoorstel Natuur vervangt het huidige natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Het wetsvoorstel regelt ook de decentralisatie van taken waarover in het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuurbeleid afspraken zijn gemaakt.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet