NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

PS Zuid-Holland stemmen in met Natuurakkoord

15 dec 2011

De Provinciale Staten van Zuid-Holland stemmen in met het Natuurakkoord. Zij stellen als voorwaarde dat de grond van het Rijk binnen de grenzen van groenprojecten rond steden, beschikbaar blijft voor de groenopgave in Zuid-Holland. 40 Statenleden stemden voor (VVD, CDA, D66, SP, PVV, ChristenUnie/SGP en 50PLUS), 13 Statenleden stemden tegen (PvdA, Groen Links en Partij voor de Dieren).

Zuid-Holland kent in vergelijking met andere provincies veel groenprojecten rond stedelijk gebied. Dit zijn de zogenaamde RodS-projecten (Recreatie om de Stad). Deze groenprojecten zijn vaak gestart als compensatie voor nieuwe woonwijken aan de rand van de stad. De provincie heeft de realisatie van deze projecten in de afgelopen jaren voortvarend opgepakt. Het akkoord maakt het mogelijk dit grotendeels af te maken.

De aanvullende voorwaarde wordt gesteld, omdat de onderhandelingen tussen IPO en Rijk zich hebben toegespitst op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierbij is onvoldoende duidelijkheid geboden voor de resterende RodS-opgave. Staatssecretaris Bleker heeft aangegeven dat hij de toedeling van de resterende rijksgrond een verantwoordelijkheid van de provincies vindt. Inmiddels is binnen het IPO de voorlopige afspraak gemaakt dat de rijksgronden binnen de projectgrenzen van RodS voor deze groenopgave beschikbaar blijven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet