NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 19 miljoen euro voor Krimpenerwaard

14 dec 2011

Het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie heeft 19,1 miljoen euro die eerder was toegezegd, nu definitief beschikbaar gesteld voor de Krimpenerwaard. Het geld is bedoeld om bodemdaling tegen te gaan, het watersysteem robuuster te maken, de landbouw te behouden als drager van het cultuurlandschap en om nieuwe natuur aan te leggen. Het was lang onzeker of dit geld met de bezuinigingen nog wel zou worden toegekend.

"Wij zijn blij dat het Rijk eerdere toezeggingen gestand doet", zegt Han Weber, gedeputeerde Groen en Water van Zuid-Holland. "Het geld is een belangrijke steun in de rug bij de komende herijking van de groenprojecten in Zuid-Holland". De 19,1 miljoen euro is afkomstig uit gelden van de Nota Ruimte. Het is extra geld bovenop de bijdragen van overheden, organisaties en particulieren en de bijdrage uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Hoe hoog de bijdrage uit dit andere rijksbudget zal uitvallen, is nu nog niet bekend.

Met het geld kunnen in ieder geval de projecten uit het Water-gebiedsplan voor de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Hiermee wordt de bodemdaling tegengegaan en een robuust watersysteem aangelegd. Verder heeft de provincie van het rijk tot 2013 de ruimte gekregen om de plannen van het Veenweidepact aan te passen aan de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur.

De Krimpenerwaard werkt al meer dan duizend jaar aan het veiligstellen van wonen en werken in dit waterrijke gebied. De laatste jaren is het probleem van de bodem steeds belangrijker geworden. De bodem in de Krimpenerwaard zakt nog steeds: op sommige plekken soms wel 15 centimeter per 10 jaar. Binnen het Veenweidepact zijn daarom afspraken gemaakt om natuur aan te leggen op de snelst zakkende delen in het gebied en het watersysteem aan te passen aan de eisen van deze tijd. Andere doelen van het Veenweidepact zijn versterken van de landbouwstructuur en de kansen voor recreatie en nieuw ondernemerschap benutten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet