NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO ingenomen met aanvullende afspraken natuur

8 dec 2011

Een delegatie van het IPO onder leiding van voorzitter Johan Remkes heeft op 7 december jl. in overleg met staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) en minister Piet Hein Donner (BZK) overeenstemming bereikt over een aantal verduidelijkingen van en aanvullingen op het onderhandelingsakkoord.

Het onderhandelingsakkoord is op 20 september 2011 getekend en ligt op dit moment ter bespreking voor in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten van de twaalf provincies.

De IPO-delegatie is ingenomen met de gemaakte afspraken, die de gewenste duidelijkheid opleveren. Dat geldt in het bijzonder voor de afspraken over de verantwoordelijkheid voor de internationale verplichtingen, die nu ondubbelzinnig zijn vastgelegd. Daarmee is ook de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor het soortenbeleid opgelost.

Bij de ontwikkelopgave voor de herijkte Ecologische Hoogstructuur (EHS) is verduidelijkt dat deze opgave op het grond voor grondprincipe is gebaseerd en een aanname betreft. In 2016 wordt getoetst of de aanname realistisch is. Het Rijk is positief over het aanwenden van de gelden voor natuurcompensatie (vanaf 2012) voor de ontwikkelopgave. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de spelregels, die compensatie binnen de EHS nu nog niet mogelijk maken, zeer binnenkort worden aangepast.

De afgesproken nadere toelichting op de positie van Flevoland en het project Oostvaarderswold maakt duidelijk dat ook voor Oostvaarderswold verrekening plaats vindt voor zover deze betrekking heeft op de afspraken in de bestuursovereenkomst tussen Rijk en Flevoland. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van Oostvaarderswold ligt voor het overige niet bij de andere elf provincies, maar is een zaak van het Rijk en de provincie Flevoland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet