NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regelgeving nationaal ruimtelijk beleid vereenvoudigd

29 dec 2011

Op 30 december 2011 treedt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland een belangrijk moment. Het besluit zorgt voor versnelling van de besluitvorming en vermindering van bestuurlijke drukte. Een aantal rijksbelangen wordt met dit besluit geborgd in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van overheden. De ministeriële regeling die bij dit besluit hoort treedt tegelijkertijd in werking.

Het besluit is eerder aangekondigd als de Algemene maatregel van bestuur (Amvb) Ruimte en wordt afgekort ook wel het ‘Barro’ genoemd. Het besluit heeft in de zomer van 2009 ter inzage gelegen.
Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken.

In de loop van 2012 zal het besluit worden aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. Ook zal het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving worden opgenomen.

Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; deze zal in het eerste kwartaal van 2012 worden vastgesteld. Deze structuurvisie geeft invulling aan het streven van het kabinet naar deregulering en decentralisatie van de ruimtelijke ordening. Het aantal nationale belangen waarvoor ruimte nodig is, is teruggebracht van 39 naar 13. Een aantal van deze 13 belangen wordt juridisch geborgd in het besluit. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke drukte.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet