NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen steun IPO en EL&I voor verantwoorde opvang, beheer en bescherming van ganzen

3 jan 2012

In 2011 hebben 7 maatschappelijke organisaties (Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, LTO, APNL en De12Landschappen), de G7, die dagelijks met ganzen te maken hebben, op eigen kracht en zonder de overheden een akkoord bereikt over de aanpak van het ganzenvraagstuk: het G7-akkoord “Ganzenland Nederland”.

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om trekvogels, die hier overwinteren, waaronder veel ganzen, goed te beschermen. Tegelijkertijd is de combinatie van ons natuurbeleid met onze landbouw een oorzaak van het blijven groeien van de populatie van jaarrond in Nederland aanwezige ganzen. Als gevolg hiervan komen ganzen steeds vaker in conflict met doelstellingen van het grondgebruik. De toename van schade aan landbouwgewassen en de publiciteit rond aanvaringen met vliegtuigen zijn hiervan de bekende voorbeelden.

De G7, waarin natuur-, landbouw- en vogelbeschermingsorganisaties zijn verenigd, heeft vanuit het Beleidskader Faunabeheer de opdracht op zich genomen een aanpak te ontwikkelen die draagvlak heeft en (financieel) uitvoerbaar is. Vanuit een gedeelde visie hebben de G7-partners zo’n aanpak ontwikkeld die later door de onderzoeksraad voor de veiligheid is omarmd i.v.m. de vliegveiligheid. Deze gezamenlijke visie is het resultaat van een grote inspanning van alle partijen en daarmee is het akkoord een samenhangend en ondeelbaar geheel.

Het akkoord is gebaseerd op de volgende drie pijlers:
1. Het planmatig, efficiënt en effectief ingrijpen in de populatie grauwe ganzen die in Nederland verblijven tussen 1 maart en 1oktober met als doel de populatie in 5 jaar terug te dringen naar 100.000 dieren;
2. In de winter tussen 1 november en 1 maart wordt er in Nederland niet op ganzen geschoten;
3. Financiering van de G7 aanpak gedurende de periode waarin het plan wordt uitgevoerd.

De G7 heeft na het verschijnen van het G7-akkoord eind mei 2011 tot op heden geen steun van het Rijk en IPO gekregen om de plannen van het akkoord uit te voeren. Sterker nog: na het verschijnen van het akkoord verscheen het concept wetsvoorstel voor de nieuwe Natuurwet waarmee de uitvoering van het G7 akkoord onmogelijk wordt gemaakt. Desondanks staan de G7 partners nog steeds achter het door hen opgestelde akkoord. De G7 vragen u in het komend AO Ganzen, de staatssecretaris te vragen om toe te zeggen dat:
• Grauwe gans, Kolgans en Smient niet op de jachtlijst komen;
• De staatssecretaris instemt met het één en ondeelbaar G7 akkoord;
• De staatssecretaris in de nieuwe natuurwet vastlegt dat er in de winter (1 nov-1 mrt) niet op ganzen wordt geschoten en dat er in de overige maanden planmatig en op basis van ontheffing of aanwijzing kan worden ingegrepen in de populatie van
Grauwe ganzen.

Bij het uitblijven van steun van de staatssecretaris beschouwen de G7 het akkoord als afgewezen en is de situatie weer terug bij af.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet