NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herijking Utrechts' bodem-, water- en milieubeleid (BWM-beleid)

24 januari 2012

In het coalitieakkoord in de provincie Utrecht wordt voor bodem, water en milieu gesteld dat ‘de wettelijke taken voor een deel breder zijn ingevuld dan noodzakelijk’. Deze bredere invulling moeten van Gedeputeerde Staten bijdragen aan de kwaliteit van de kerntaken op het fysieke domein. De startnotitie over de herijking van het bodem-, water- en milieubeleid van de provincie Utrecht geeft invulling hieraan.

De herijking omvat drie belangrijke elementen: terug naar de basis (focus op wettelijke taken, loskoppelen onderdelen duurzaamheid, klimaat (mitigatie), energie, afval en deze elders in organisatie (integraal) onderbrengen), focus op de basiskwaliteiten die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de kerntaken en de relatie tussen BWM-beleid en onze ontwikkelopgaven voor middellange en lange termijn. Gedeputeerde Staten hebben deze startnotitie Herijking bodem-, water- en milieubeleid vastgesteld en leggen die voor aan Provinciale Staten om een richtinggevend advies. De reacties van Provinciale Staten en die van interne en externe partners moeten leiden tot een kadernota die naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal 2012 klaar is voor een volgende bespreking.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet