NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer slagkracht voor Randstadprovincies in Europa

12 januari 2012

Met de gezamenlijke strategie "De Krachten Gebundeld, Randstad strategie Europa 2012-2015", trekken de Randstadprovincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland samen op om met meer slagkracht hun belangen in Brussel onder de aandacht te brengen. Doel van de Randstadsamenwerking is het versterken van de concurrentiepositie en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad. De gezamenlijke Europastrategie voor de komende jaren geeft prioriteit aan Kennis en Innovatie, een Duurzame Leefomgeving, Landelijke gebieden onder Stedelijke Druk en Toekomst Regionaal Beleid.

De Randstad is een sterke economische regio; de vijfde van de Europese Unie. Vanwege de effectiviteit is er deze collegeperiode voor gekozen de krachten te bundelen tot een gezamenlijke inzet vanuit één gedeelde strategie. Er wordt in Brussel al langer samengewerkt door de Randstadprovincies. De samenwerking richt zich op het beïnvloeden van Europees beleid en regelgeving, het benutten van Europese fondsen, het profileren van de Randstad in Europa en het delen van kennis via internationale samenwerking.

Goed wonen, werken en leven
De Randstad zet in op behoud van Europees geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2014-2020. Hiermee zet de Randstad de huidige succesvolle samenwerking in het programma Kansen voor West voort. Dit programma bevordert de economie en de werkgelegenheid. De Randstadprovincies dragen met steun uit o.a. het EFRO bij aan Europese én regionale doelstellingen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling via samenwerking in innovatieve partnerschappen. Er wordt ingezet op uitvoerbare kaders voor economische groei met oog voor duurzame benutting van hulpbronnen. Zo komt de Randstad tot een duurzame en bereikbare regio waar het goed wonen, werken en leven is. Bij de hervorming van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) moet de vitaliteit van het platteland in de stedelijke omgeving worden bevorderd.

Utrechtse prioriteiten
De strategie bestaat uit een gezamenlijk deel en een provinciespecifiek hoofdstuk. In de laatst genoemde komen de specifieke Utrechtse prioriteiten aan bod. Hier gaat het om "Utrecht als Europees knooppunt voor kennis en innovatie", "Utrecht als Europese regio met stedelijke opgaven en een vitaal platteland" en "Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad 2018".

Daar waar mogelijk werken de Randstadprovincies in Europa samen met de acht andere provincies, de grote steden, andere gemeenten, de rijksoverheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook worden coalities gevormd met andere Europese regio's met een vergelijkbaar profiel. Provinciale Staten van de Randstadprovincies stellen de Randstad Strategie vast als kader voor het Europabeleid. De colleges van Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het Randstad Europa werkplan vast en zorgen voor de uitvoering.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet