NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Definitief plan ‘Veenweiden Innovatiecentrum’

11 januari 2012

Het voormalige Wageningen UR-proefbedrijf voor Melkvee wordt de voorlopige vestigingsplaats van het nieuw op te richten Veenweiden Innovatiecentrum.
Dit Innovatiecentrum heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) vitaal en klimaatbestendig veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem.

De hoofdtaken van het Veenweiden Innovatiecentrum zijn het bij elkaar brengen van mensen en kennis en het stimuleren van innovatie in het veenweidegebied. Het Innovatiecentrum is een open netwerk, waar het directe contact tussen ondernemers, onderzoekers, overheden en onderwijs moet leiden tot het delen van kennis en ervaring, gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en het zoeken naar innovaties bij de ontwikkeling van het Westelijk Veenweidegebied.

Het Innovatiecentrum zal praktijkgericht zijn en staat een integrale aanpak van vraagstukken voor. Het vertalen van kennis van universiteiten en onderzoeks-instituten naar informatie die in de praktijk nodig en bruikbaar is voor (landbouw-) ondernemers en beheerders van water en natuur staat centraal. Het Veenweiden Innovatiecentrum wil de doelgroepen prikkelen met nieuwe ideeën en inzichten. Overheden zullen gevoed worden met inzichten uit de praktijk en kennis die voor het beleid relevant is. Het Innovatiecentrum voert overigens geen zelfstandig onderzoek uit, maar helpt de partners wel bij het opzetten van onderzoeks-projecten. Focusgebieden zijn water, landbouw, bodem, natuur & biodiversiteit en klimaat & energie.

De Stuurgroep Groene Hart - bestaande uit vertegenwoordigers van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland - en de in het Groene Hart en Laag Holland actief zijnde waterschappen staan positief tegenover de oprichting en financiering van het Veenweiden Innovatiecentrum. Ook de LTO Noord heeft voornemens om het initiatief te steunen. Volgende stap is dat er een stichting wordt opgericht, waarna het centrum van start kan gaan. Het Innovatiecentrum wordt voorlopig ondergebracht op de locatie van het voormalig proefbedrijf in Zegveld (Ut). Zolang het bedrijf nog niet is verkocht, worden de faciliteiten in Zegveld beschikbaar gesteld. Onderzoek specifiek gericht op de melkveehouderij is ondergebracht op Dairy Campus in Leeuwarden. De stichting zal bepalen wat de definitieve vestigingsplek gaat worden van het Innovatiecentrum.

Veenweiden Broedplaats
Het Veenweiden Innovatiecentrum is netwerkgericht en staat open voor (samenwerking met) andere partijen. Daarom wordt het mogelijk dat op het terrein van het Innovatiecentrum ook andere partijen zich voor kortere of langere tijd kunnen vestigen of kantoor houden. Op deze manier wordt informele kennisdeling gestimuleerd en kunnen nieuwe verbanden worden gelegd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet