NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

GS Drenthe maken begin met opstelling gebiedsagenda’s

10 januari 2012

Met de vaststelling van de notitie "Gebiedsagenda's" wordt ter uitvoering van de Omgevingsvisie Drenthe een begin gemaakt met het opstellen van gebiedsagenda's. Dat betekent dat de provincie wordt verdeeld in drie werkgebieden, waarvoor per gebied -voor zowel stad en land- een gebiedsagenda wordt opgesteld. Dat gebeurt in samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen. De bedoeling is dat de gebiedsagenda's uitmonden in uitvoeringsprogramma's, waarin ook afspraken worden gemaakt over de financiering.

De nieuwe werkwijze houdt in dat de huidige vijf gebiedscommissies voor het landelijke gebied uiterlijk 1 april kunnen worden opgeheven. De invoering daarvan was destijds het logische gevolg van de vaststelling van het provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013 voor het landelijk gebied (pMJP). De commissies zijn van grote waarde gebleken. Krimp en de slechte economische situatie maken het evenwel noodzakelijk de in 2010 vastgestelde Omgevingsvisie op onderdelen te actualiseren en vragen om een andere aanpak. GS nodigen de gebiedscommissies wel uit input te leveren voor de op te stellen gebiedsagenda's.

De drie nieuwe werkgebieden, waarin de provincie is verdeeld, zijn Noord-Drenthe, Zuid- en Oost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe. Per gebied kunnen de gebiedsagenda's en de uitvoeringsprogramma's qua karakter, zwaarte en inhoud verschillen. De uitvoering ervan kan worden neergelegd bij de provincie, een gemeente of waterschap, of een nog te kiezen samenwerkingsvorm..Hoe de uitvoering uiteindelijk wordt georganiseerd, wordt samen met de partners bepaald.

Conform het collegeprogramma is besloten de ontwikkeling van een vitaal platteland in te bedden in de gebiedsagenda's. GS hebben dan ook besloten de uitvoering van de motie vitaal platteland voort te zetten en het gereserveerde budget voor dit doel te behouden. Vaststelling van de gebiedsagenda's en de uitvoeringsprogramma's wordt voorzien in de tweede helft van dit jaar. Voor de financiering van een aantal processen, dat vorig jaar is opgestart en moet worden voortgezet, stelt het college daarom aan PS voor om voor het komende jaar €€ 650.000 uit het budget vitaal platteland als cofinanciering beschikbaar te stellen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet