NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zwarte sterns in Zuid-Holland weer in de lift

30 jan 2012

Na een historisch dieptepunt in 2008 zijn de aantallen broedende zwarte sterns in Zuid-Holland weer toegenomen tot 340 paar in 2011. Dat is het resultaat van intensief beschermingswerk van terreinbeheerders, boeren en vrijwilligers. Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Bureau Waardenburg, Landschapsbeheer Zuid-Holland en Het Zuid-Hollands Landschap.

De zwarte stern is een Rode Lijst-soort met een belangrijk bolwerk in de provincie Zuid-Holland. Maar ook daar zijn de aantallen de laatste decennia achteruit gegaan, tot een dieptepunt van 272 paar in 2008. Om deze soort te beschermen werken sinds enkele jaren terreinbeheerders, boeren en vrijwilligers intensief samen, gecoŲrdineerd door Landschap Zuid-Holland. Onlangs is een rapport over het beschermingswerk voor de zwarte stern over het jaar 2011 in Zuid-Holland verschenen.

Zwarte sterns hebben te lijden aan gebrek aan nestgelegenheid en verstoring; daarnaast is ook het aanbod van voedsel op veel plaatsen onvoldoende. Om de zwarte sterns te beschermen worden in Zuid-Holland op veel plaatsen nestvlotjes uitgelegd waarmee meer nestgelegenheid wordt gecreŽerd. Boeren zorgen voor brede stroken met ruigte langs sloten waar zwarte sterns broeden; dat vergroot de beschikbaarheid van voedsel. Ook werden kolonies beschermd tegen verstoring.

Al deze maatregelen hebben geleid tot het stoppen van de achteruitgang, gevolgd door herstel van de aantallen broedende zwarte sterns in Zuid-Holland. De opleving die in 2009 werd waargenomen was niet eenmalig; in 2011 hebben er weer 340 paartjes zwarte sterns gebroed, in zowel reservaten als boerenland. Het herstel vindt vooral plaats in veenweidegebieden. In de moerassen zitten nog steeds de grootste kolonies maar hier is nog geen sprake van een toename. Uit onderzoek en monitoring blijkt dat het broedsucces schommelt en regionaal varieert, maar dat deze gemiddeld groot genoeg is om de populatie in stand te houden. Do

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet