NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel: integrale strategie voor realisatie natuur

2 febr 2012

"Koppel natuur aan economische ontwikkelingen en wateropgaven". Gedeputeerde Staten van Overijssel houden onverkort vast aan de ambities in de Groen Blauwe Hoofdstructuur en daarmee met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. De provincie Overijssel krijgt, door het recente onderhandelingsakkoord met het Rijk, de regie over de inrichting van het landelijk gebied. De beschikbare middelen van het Rijk nemen echter sterk af, daarom gaat de provincie Overijssel de realisatie op een andere manier aanpakken. De Groen Blauwe Hoofdstructuur (de ‘ruggengraat van Overijssel') blijft het uitgangspunt, waarbinnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een verbijzondering wordt. Binnen de ‘ruggengraat' wordt de EHS herbegrensd, conform de afspraken met het Rijk.

Natuur als ruggengraat van Overijssel
"Onze natuur is de ruggengraat van Overijssel. Denk aan de Nationale Landschappen, de Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden, het grootste zoetwatermoeras van West-Europa. En vergeet niet de Twentse bekenlandschappen en het kleinschalige landschap in Noord-Oost Twente die veel potentiële waarden hebben. Dat willen we behouden. Voor een gezonde leefomgeving, maar ook omdat onze natuur een belangrijke economische betekenis heeft voor ondernemers in het groen. Bovendien versterkt het het vestigingsklimaat van onze provincie", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij. De natuur speelt ook een belangrijke rol bij de wateropgaven in Overijssel.

Ruimte voor economie, koppeling aan wateropgave
"Binnen de Groen Blauwe Hoofdstructuur, willen we met de gebiedspartners meer ruimte zoeken voor economische ontwikkeling voor bijvoorbeeld de recreatief-toeristische sector of ondernemers in het groen. We willen koppelingen leggen met de wateropgaven, die actief bijdragen aan realisatie van de provinciale ambitie voor dit gebied", vervolgt gedeputeerde Hester Maij. "In de komende periode, en de eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden, gaan we een internsief overlegtraject in met onze partners op dit onderwerp. Wij willen meer mogelijkheden bieden voor investeringen op basis waarvan tegelijkertijd nieuwe natuur en het landschap versterkt kan worden. En daarover gaan we met de partners in gesprek, zodat er per gebied een gedragen eindbeeld ontstaat."

Eenvoudiger en efficiënter natuurbeleid
De partners waarmee deze aanpak besproken wordt zijn o.m. gemeenten, waterschappen, natuurbeheerorganisaties, LTO, Overijssels Particulier Grondbezit, Agrarische Jongeren, de toeristische sector en VNO-NCW. De meer pragmatische benadering van de realisatie van de EHS moet leiden tot het vereenvoudigen van beleidskaders en regelingen, het efficiënter beheren van bestaande natuurgebieden en het verkennen van nieuwe allianties met het bedrijfsleven. Daaruit kunnen nieuwe zogenaamde verdienmodellen ontstaan en slimme combinaties van wateropgaven in samenhang met natuur en recreatie, e.d.
In maart wordt met Provinciale Staten deze aanpak besproken. De verwachting is dat een inhoudelijk voorstel in mei op de agenda van PS kan worden gezet. Dit proces loopt in de lijn van de actualisatie van de Omgevingsvisie, waarvoor de formele inspraakprocedure in de tweede helft van 2012 wordt doorlopen.

Natuur in Overijssel
Overijssel heeft een grote diversiteit aan natuur en landschap. Deze soortenrijke natuur en het mooie landschap zijn onlosmakelijke onderdelen van een leefbare en gezonde woon- en werkomgeving en een vitale economie. Op dit moment heeft Overijssel 54.000 hectare bestaande natuur binnen de Groen Blauwe Hoofdstructuur. Hieraan voegt de provincie de komende jaren met de uitvoering van de lopende projecten nog ongeveer 4.000 hectare toe, vanuit projecten die al in uitvoering zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet