NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord holland investeert 1,5 miljoen in Markermeer-IJmeer

22 febr 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor 1,5 miljoen te investeren in de verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer.

Hierin trekt Noord-Holland samen met de provincie Flevoland op en zal gezamenlijk € 3 miljoen worden geïnvesteerd in concrete maatregelen bij de Hoornse Hop. Door de provinciale bijdragen zal het Rijk 6 miljoen in dit project investeren.

De ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer loopt al jaren achteruit onder andere vanwege problemen met de slibhuishouding. Het is zaak om maatregelen te treffen om de verplaatsing van het slib tegen te gaan en een luwe zone met waterplanten te realiseren; zogenaamde golfbrekers. Met deze eerste stap willen de provincies een signaal afgeven aan het Rijk: In de verwachting dat, ondanks forse rijksbezuinigingen, een substantiële investering vanuit het Rijk beschikbaar komt voor de noodzakelijke ecologische vervolgmaatregelen zoals een moeras bij de Houtribdijk. De maatregelen die nu worden ingezet sluiten naadloos aan op de plannen van Natuurmonumenten voor de aanleg van een wetland (moeras). Beide dragen op een positieve manier bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Natuurmonumenten heeft recent uit het Droomfonds van de postcodeloterij 15 miljoen gekregen voor de realisatie van een wetland.

De verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit is een opgave van het Rijk omdat het om rijkswater en rijksnatuur gaat. Hiervoor was een bedrag van € 20 miljoen gereserveerd, maar onder druk van bezuinigingen is nog maar 6 miljoen beschikbaar.

"We gaan er vanuit dat het Rijk onze inzet positief zal waarderen. Het Rijk is nu aan zet voor vervolginvesteringen in het Markermeer IJmeer. Wij willen graag de vaart houden in het proces. Er liggen kansen om natuurmaatregelen en recreatieve ontwikkelingen hand in hand te laten gaan. In de regio is daar ook draagvlak voor aan het ontstaan. Maar we kunnen niet in het gat springen dat bij bezuinigingen van het Rijk ontstaat " zegt gedeputeerde Joke Geldhof. "Deze bijdrage is daarom wel het maximum."

De provinciale bijdrage van Noord-Holland heeft enkele voorwaarden. Bij de luwtemaatregelen moet ook het recreatiebelang in beeld zijn en waar mogelijk moet een koppeling met de dijkversterking van de Markermeerdijk worden gemaakt. De kustgemeenten in het gebied moeten goed worden betrokken bij de verkenning. En tenslotte kan deze provinciale bijdrage alleen worden besteed aan fysieke maatregelen. Provinciale Staten beslissen in april over het reserveren van het geld.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet