NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer twijfelt over betaalbaarheid Natura 2000-gebieden

15 febr 2012

De Tweede Kamer geeft staatssecretaris Bleker (ELI) vooralsnog geen ruimte om door te gaan met het definitief aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Dit bleek tijdens het Kamerdebat van 14 februari met staatssecretaris Bleker over Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Provincies stellen de meeste Natura 2000-beheerplannen vast; onderdeel daarvan is een uitvoeringsprogramma met financiering. De Kamer vreest dat door nu gebieden definitief aan te wijzen, er later financiŽle problemen gaan ontstaan. De kosten voor de uitvoering van Natura 2000 worden pas duidelijk in de gebiedsgerichte uitwerking in beheerplannen en in de PAS. De financiŽle paragraaf van de meeste plannen en de PAS is echter nog niet gereed.

De Kamer blijkt zich ervan bewust te zijn dat het rijk financieel eindverantwoordelijk is voor Natura 2000. Zolang provincies het geld en de grond uit het onderhandelingsakkoord natuur prioritair inzetten voor internationale verplichtingen, dragen zij geen financieel risico. Zelfs in de meest sobere uitvoering van Natura 2000 is onzeker of de kosten voor maatregelen in lijn gebracht kunnen worden met de beschikbare middelen. Die sobere uitvoering betekent dat alleen datgene uitgevoerd wordt wat nodig is om een Brusselse ingebrekestelling af te wenden en de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet weer vlot te trekken.

Bleker wil nog niet vooruitlopen op mogelijke tekorten. Hij legt uit dat in de geschiedenis van Natura 2000 binnenkort voor het eerst de doelen expliciet gerelateerd zullen worden aan beschikbare middelen. Daarover zijn met provincies afspraken gemaakt. Bleker verwacht dat de provincies deze kosten rond juli 2012 scherp hebben. De staatssecretaris gaat ervan uit dat provincies de ambities van de beheerplannen vervolgens aanpassen aan de beschikbare middelen. Het IPO is echter van mening dat de vorengenoemde sobere uitvoering daarbij de ondergrens markeert en dat er dus wel degelijk tekorten aan het licht kunnen komen.

Bleker zou, indien gesteund door provincies, een aantal gebieden met beperkte financiŽle gevolgen wel snel willen aanwijzen. Op dit moment krijgt hij geen Kamermeerderheid achter dat plan. Daarom zegt Bleker toe om, in overleg met provincies, de Kamer in mei te informeren met een brief Ďtussenstand voortgang aanwijzing Natura 2000-gebiedení .

In een VAO, dat na het krokusreces gehouden wordt, zal duidelijk worden welke conclusies de Kamer precies verbindt aan dit debat.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet