NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ruimte voor provincies en gemeenten een feit

13 mrt 2012

Meer bewegingsvrijheid voor regio’s op het gebied van ruimtelijke ordening en beslisruimte zo dicht mogelijk bij de burger. Dat is het uitgangspunt van de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die Minister Schultz van Haegen op 13 maart heeft vastgesteld. Door het publiceren op ruimtelijkeplannen.nl wordt het voor iedereen mogelijk om het beleid op elke locatie in Nederland te zien.

Meer regionaal maatwerk
Een van de kernbegrippen in de Structuurvisie is decentralisatie. Dit kabinet wil beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen dichter bij burgers en bedrijven brengen en provincies en gemeenten letterlijk de ruimte geven om maatwerk te leveren voor regionale opgaven. ‘Het Rijk moet zo weinig mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten willen zitten. Mensen weten zelf het best hoe ze moeten inspelen op de eigen situatie’, aldus Schultz. Zo kunnen bijvoorbeeld de regionale verschillen in groei en krimp op het juiste niveau worden aangepakt. Minister Schultz: ‘De publicatie van de definitieve structuurvisie is de start van ruimtelijke ordening in andere tijden, met een nieuwe rol voor alle overheden.’

De SVIR is de eerste stap naar meer ruimte voor ontwikkeling, het terugbrengen van de bestuurlijke drukte en het schrappen van regelgeving. De tweede stap wordt het het voorontwerp van de Omgevingswet die verschijnt voor de zomer. Deze integreert alle relevante wetten voor de ruimtelijke inrichting. Meer ruimte betekent ook minder en eenvoudigere regels en procedures.

Digitale publicatie
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt ook digitaal gepubliceerd. Daarmee is de SVIR het eerste grote, beleidsdocument dat volgens de nieuwe Wet ruimtelijk ordening op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt gepubliceerd. Door deze publicatie kan elke burger of elk bedrijf kijken welk nationaal (ruimtelijk) beleid er geldt op zijn of haar locatie. ‘Een digitale stap die past bij een overheid anno 2012’ aldus Schultz.

SVIR
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is het nieuwe kader dat de (nieuwe) ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 benoemt en de focus bepaalt voor de mobiliteitsinvesteringen. Het Rijk gaat gericht investeren in projecten die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de gebieden met de grootste economische verdiencapaciteit voor Nederland. En door weg, spoor, regionaal OV en vaarwegen in samenhang met ruimtelijke ontwikkeling te bekijken, gaan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet