NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer geld voor agrarisch natuurbeheer in Limburg

14 maart 2012

De Provincie Limburg trekt dit jaar – ondanks rijksbezuinigingen – toch nog iets meer geld uit voor natuurbeheer op landbouwgronden, met name ten behoeve van hamsters en weide-en akkervogels. Het gaat om een bedrag van € 835.000,-voor ruim zestig agrariers. Dat is tien mille meer dan eerder gepland.

Vier beheerplannen
Dit blijkt uit het besluit van Gedeputeerde Staten voor vier beheerplannen in het kader van de subsidieregeling natuur-en landschap Limburg. Het grootste bedrag, ruim € 711.000,-, gaat naar 27 agrariers in Zuid-Limburg, die op hun grond een hamstervriendelijk beheer voeren. De Provincie stimuleert dit reeds tien jaar samen met het

Rijk. Doel er van is de achteruitgang van hamsters te stoppen om de diersoort voor Nederland te behouden. Dit beleid werpt vruchten af. Zuid-Limburg telt inmiddels 600 hamsterburchten op circa 300 hectare grond. Het natuurbeheer voor hamsters pakt ook goed uit voor bedreigde akkervogels, zo blijkt. In Zuid-Limburg bewerkt een vijftal agrariers in de omgeving Colmont en Bruisterbosch hun grond zodanig dat ook bijvoorbeeld een bedreigde vogel als veldleeuwerik er betere kansen krijgt.

Zij ontvangen hiervoor € 19.000,-samen in Midden-Limburg doen twaalf agrariers aan akkervogelbeheer met vijftien hectare grond. Zij krijgen daarvoor een vergoeding van € 25.000,-In het gebied de Groote Peel wordt op zo’n honderd hectare weidevogelbeheer gevoerd ten behoeve onder meer de grutto en de wulp waarvoor €116.000,- wordt uitgegeven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet