NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming verbolgen over kabinetsplan natuurherstel Westerschelde

13 april 2012

Vogelbescherming Nederland is verbolgen over het vandaag uitgelekte kabinetsplan om de eerder afgesproken natuurherstelmaatregelen bij de Westerschelde grotendeels te vervangen door buitendijkse projecten. Het voornemen om de Hedwigepolder in Zeeland slechts voor een zeer klein gedeelte te ontpolderen, is bovendien volstrekt ontoereikend. Vogelbescherming begrijpt niet waarom staatssecretaris Bleker kiest voor deze dure en ineffectieve maatregelen terwijl volledige ontpoldering bewezen de beste oplossing is. Omdat de buitendijkse maatregelen meer schade doen aan het estuarium dan dat ze de natuur helpen, zal de natuurbeschermingsorganisatie zich zeker tot de rechter wenden om uitvoering van die projecten te voorkomen, mocht het kabinet deze plannen doorzetten.

De gestage achteruitgang van de unieke natuur van de Westerschelde zal door dit plan namelijk niet gestopt worden, maar nog jaren kunnen voortduren. Dit is onaanvaardbaar voor Vogelbescherming en haar internationale partners. Vogelbescherming dringt er nu bij Eurocommissaris Potočnik op aan om dit voorstel van Bleker te verwerpen en Nederland desnoods via de Europese rechter te dwingen het eerder afgesproken herstelplan geheel en onverkort uit te voeren. Volgens dat herstelplan zou naast de ontpoldering van de Hedwigepolder, ook nog 300 hectare in het centrale deel van de Westerschelde ontpolderd worden.

Het zou nu al de vierde maal (!) op rij zijn, sinds de vaststelling van de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium in 2005 en de ondertekening van de uitvoeringsverdragen, dat de Nederlandse overheid weigert de gemaakte afspraken na te komen. Daardoor komt het broodnodige natuurherstel in gevaar.

Decennialang is de natuur van de Westerschelde door inpolderingen en verdiepingen van de vaargeul aangetast. De Westerschelde zit als gevolg daarvan in een te nauw keurslijf. Daardoor stroomt (zowel bij eb als bij vloed) het water met veel te veel vaart door de Schelde. Hierdoor spoelen de bij laagwater droogvallende slikken en platen weg. Vele duizenden vogels vinden daardoor geen voedsel meer. Wetenschappers stelden eerder al vast dat er minimaal 1.500 hectare extra ruimte nodig was voor behoud en herstel van dit bijzondere gebied.

Vogelbescherming zal het kabinet dit keer aan de gemaakte afspraken houden en haar juridische strijd tegen dit wanbeleid van de Nederlandse regering intensiveren en voortzetten tot het herstel van de afgesproken 600 hectare nieuwe getijdennatuur daadwerkelijk en onherroepelijk in uitvoering is genomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet